Spørgsmål

Kan spildevandsselskabet pålægges udgifter til vedligeholdelse af en bæk, hvortil afløbsmængden forøges ved afstrømning fra et regnvandsbassin?

DANVAs vurdering

Nej, spildevandsselskabet kan ikke pålægges at betale udgifter til vedligeholdelse af bækken.

Uddybende svar

Ifølge vandløbslovens (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) § 35, stk. 1, påhviler udgifter til den generelle vedligeholdelse af private vandløb som udgangspunkt bredejerne. Som undtagelse hertil gælder ifølge lovens § 68, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan pålægge ejeren af de ejendomme eller anlæg, hvorfra den forøgede afstrømning hidrører, at betale et forholdsmæssigt bidrag.

Efter § 68, stk. 1, kan der træffes beslutning herom, når afløbsmængden forøges ved bebyggelse, ved vejanlæg, ved udpumpning (der ikke er omfattet af lovens kapitel 9), eller ved boringer. Ifølge pkt. 2.1.6.2. i vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vejl. nr. 12414 af 1. januar 2001), er det en forudsætning at der: ”foretages en aktiv handling i form af bebyggelse, vejanlæg m.v., som medfører en forøget afløbsmængde og hermed en hydraulisk belastning af vandløbet. § 68, stk. 1, kan således ikke umiddelbart anvendes på eksisterende forhold.” Derudover skal der være tale om en massiv forøgelse af afstrømningen. Da der er tale om såvel et eksisterende forhold, som en afledning ved naturlig afstrømning, er det DANVAs vurdering, at spildevandsselskabet ikke kan pålægges udgifterne til vedligeholdelse af bækken.

Efter vandløbslovens § 68, stk. 2, kan spildevandsselskabet pålægges bidrag, hvis det spildevand, der tilføres vandløbet, indeholder næringsstoffer i et omfang, der medfører, at arbejdet med oprensning af vandløbet i nævneværdig grad forøges.

Det er således DANVAs vurdering, at der ikke er basis for at pålægge spildevandsselskabet udgifter til vedligeholdelse af bækken efter reglerne i vandløbslovens § 68.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.