Spørgsmål

En erhvervsejendom er tilsluttet kloak oprindeligt, da der ligger et parcelhus og et værksted på en del af grunden (matr. 9dh). I 1974 frastykkes matriklen, hvor huset er beliggende. Erhvervsgrunden (matr. 9e) er ikke tilsluttet efter frastykningen. Kan spildevandsselskabet opkræve tilslutningsbidrag for den anden matrikel, som er erhverv?

Der er tinglyst en deklaration om sikring og drift af kloakledningen i 2001

DANVAs vurdering

Selvom matriklen frastykkes i 1974, skal tvisten løses efter de nugældende regler.

Da matriklen ikke kan anses for tilsluttet, og da den ikke tidligere er pålignet tilslutningsbidrag, mener DANVA, at spildevandsselskabet kan opkræve tilslutningsbidrag efter betalingslovens § 2, stk. 1.

Uddybende svar

Retsgrundlag

Matr. 9e frastykkes i ca. 1974, dvs. inden spildevandsbetalingslovens (lbk nr. 633 af 07/06/2010)  tilblivelse. Imidlertid er tvisten opstået efter betalingslovens vedtagelse. DANVA mener, at det er de gældende regler på tidspunktet for tvisten, der skal anvendes på forholdet. Derfor skal betalingslovens regler anvendes til løsning af tvisten.
 
Betalingslovens § 11, stk. 3, støtter i øvrigt op om dette. Af bestemmelsen fremgår, at

”Når en betalingsvedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med denne lov, bortfalder alle tidligere trufne afgørelser eller vedtægter om betaling, jf. dog stk. 4.”

Det bemærkes, at stk. 4, ikke er relevant i det konkrete tilfælde, da der ikke efter tidligere regler er pålignet et tilslutningsbidrag til matr. 9e.

Adgangen til opkrævning af tilslutningsbidrag

Adgangen for spildevandsselskaber til at opkræve tilslutningsbidrag er reguleret i betalingslovens § 2. Af bestemmelsens stk. 1, 2. pkt. fremgår:

”Ved tilslutning af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab, pålignes et standardtilslutningsbidrag. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til et spildevandsforsyningsselskab, jf. dog stk. 4, 5 og 7. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der før den 1. januar 2010 var tilsluttet eller var pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler.”

Matr. 9e er ud fra det oplyste hverken pålignet eller tilsluttet. Imidlertid krydser kloakledningen fra matr. 9dh nogle meter ind på matr. 9e. Det kan her overvejes, om matr. 9e som følge heraf er tilsluttet. DANVA vurderer, at spørgsmålet skal besvares benægtende. Trods kloakledningen krydser matr. 9e er der intet tilslutningspunkt. Dertil er deklarationen på kloakledningen netop udtryk for, at der ikke er en tilslutningstilladelse til grundejeren af matr. 9e. Desuden har Energistyrelsens (tidligere Miljøstyrelsen) tidligere udtalt, at en ejendom ikke er tilsluttet i § 2, stk. 1’s forstand, såfremt en offentlig kloakledning krydser ejendommens grund. Ifølge Miljøstyrelsen skal der være etableret et kloakstik, før spildevandsselskabet lever op til forsyningspligten. Det er der ikke i det konkrete tilfælde. 

På baggrund heraf vurderer DANVA derfor, at spildevandsselskabet kan opkræve tilslutningsbidrag for matr. 9e efter § 2, stk. 1, da matr. 9e hverken er tilsluttet eller pålignet i henhold til tidligere regler og den nugældende betalingslov.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.