Spørgsmål

 1. Kan der opkræves tilslutningsbidrag for alle tre ejendomme?
 2. Hvilke pligter har forsyningen, og skal der betales nye tilslutningsbidrag?

Sagens omstændigheder

 1. Et enfamilieshus der er kloakeret rives ned, og ejendommen bliver udstykket til 3 ejendomme. Der opføres en bolig på hver. Grundejeren vil gerne lave kloakken selv. Forsyningen har krævet, at ejer får tinglyst en deklaration, hvor forsyningen også er påtaleberettiget.

Af deklarationen fremgår det, at ledningerne er private fra det oprindelige stik i vejskellet til de bagved liggende ejendomme, med henblik på vedligeholdelse af ledningerne.

 1. 3 byhuse har facade i skel. Arealet udstykkes, så der bliver 4 ejendomme hvorpå der opføres 4 nye byhuse med facade i skel. Fra 2 af husene ledes afløbet til et af de eksisterende stik. Det er samme firma, der ejer hele arealet.

Svar

 1. Ved udstykning fra en boligejendom opkræves der efter betalingsloven § 2, stk. 2 tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, hvis parcellen eller parcellerne efter frastykningen ikke er tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab, og der føres stik frem til den eller de nye parcellers grundgrænse.

  Hvis grundejer selv fører stik frem til de nye parceller er der ikke mulighed for at opkræve et supplerende tilslutningsbidrag.

  Hvis der etableres et fællesprivat anlæg på de udstykkede matrikler med udledning igennem det eksisterende stik ved grundgrænsen skal der betales tilslutningsbidrag efter betalingslovens § 5, stk. 3, idet fællesanlægget ikke kan sidestilles med den tidligere boligenhed.

  Det fællesprivate anlæg skal tinglyses som en deklaration på ejendommene. Dette skal forsyningen sikre sig faktisk sker.

  DANVA anbefaler, at der oprettes et spildevandslaug hvis i ikke selv fører stik frem til de nye matrikler, samt at der tinglyses en deklaration om ejerskabet af ledningerne.

 2. Der skal betales et tilslutningsbidrag fra den nye parcel, idet parcellen ikke tidligere har været tilsluttet. For de to ejendommen der afleder til samme stik skal forsyningen afholde omkostninger frem til skel. Forsyningen har altså ansvaret for ledningerne helt frem til boligerne, idet boligerne er placeret i skel.

DANVAs vurdering

 1. Når der foretages en udstykning i et område der efter spildevandsplanen er spildevandskloakeret, skal forsyningen føre stik frem til grundgrænsen efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4. Herefter opkræves der tilslutningsbidrag fra de nye matrikler efter betalingsloven § 2, stk. 1, stk. 4 og stk. 10. Den ejendom der tidligere har betalt, skal ikke betale et nyt tilslutningsbidrag.

Der er tre betingelser for at kunne opkræve yderligere tilslutningsbidrag efter § 2, stk. 4:

 1. udstykning skal ske fra en boligejendom. Hvis den tidligere ejendom var en erhvervsejendom kan der ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag
 2. Parcellerne er efter frastykningen ikke tilsluttes forsyningen.
 3. Der føres stik frem til de nye parcellers grundgrænse; her forudsættes det, at forsyningen kun kan tage sig betalt, hvis den sørger for at føre stik frem.

  Ud fra dette kan det siges, at forsyningen ikke vil kunne kræve yderligere tilslutningsbidrag, idet grundejeren selv sikrer, at der føres stik frem til de nye parcellers grundgrænse.

  DANVA skal præcisere, at forsyningen ikke kan aftale betaling af tilslutningsbidrag eller lignende hvis det ikke har hjemmel i betalingsloven.

  Hvis der oprettes et ledningsnet på ejendommene af grundejerne og der etableres et spildevandslaug, kan forsyningen opkræve tilslutningsbidrag for lauget efter betalingsloven § 5, stk. 3. Fastsættelsen af tilslutningsbidraget fastsættes konkret ud fra de udgifter der er forbundet med tilslutningen. Der kan ske nedsættelse fra det ellers gældende tilslutningsbidrag efter § 2, stk. 1 og stk. 2 efter stk. 8.

  Det er vigtigt, at forsyningen ikke udfører vedligeholdelsesarbejde og lignende på det private anlæg, idet det i fremtiden, uanset tinglysningsforhold, kan blive anset som værende offentligt.

  Der kan alene indgås aftaler om betaling af tilslutningsbidrag med private når de formelt og reelt har arrangeret sig som et egentligt laug, og ikke bare enkeltpersoner. Forsyningen skal følge fremgangsmåden i vejledningen til betalingsloven afsnit 7.2.  

 

 1. Som i korrekt foreslår har i mulighed for at sende en regning på et ekstra tilslutningsbidrag nå der er mulighed for tilslutning, eller der sker tilslutning til en ejendom der ikke tidligere har været tilsluttet, hvilket er tilfældet for den nye parcel. I skal føre stik frem til skel, eller på anden måde sikre, at der kan ske en fysisk tilslutning.

  I forhold til situationen med de to ejendomme der begge afleder til den fælles ledning, hvor der påtænkes at aflede til samme ledning i vejen, skal i afholde alle omkostninger frem til skel, jf. miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 4. Det betyder, at i skal betale for brønden og ledningerne frem til bygningerne, idet de er placeret i skel. Den tidligere By- og Landskabsstyrelse har udtalt at forsyningen har pligt til, som minimum, at føre et stik frem til hver ejendom. Problematikken er illustreret i DANVAs vejledning nr. 83, Bilag 3 side B-15.

  Forsyningen skal derfor afholde omkostningerne forbundet med ledningerne i vejen, og kan ikke kræve, at grundejerne står for vedligeholdelse af disse.

  Hvis der er etableret flere tilslutninger til de enkelte ejendomme, er det kun et krav at forsyningen ejer og driver en ledning frem til skel, så længe denne ledning vurderes at kunne opfylde forsyningsforpligtigelsen.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.