Spørgsmål

Hvornår kan spildevandselskabet opkræve vandafledningsbidrag for en nytilsluttet ejendom?

DANVAs vurdering

Spildevandsselskabet kan opkræve vandafledningsbidrag fra kunden fra det faktiske tilslutningstidspunkt. Vandafledningsbidrag, der forfalder til betaling efter dette tidspunkt, men før spildevandsselskabet har fået melding om tilslutning, kan ifølge forældelseslovens § 3, stk. 1, opkræves i indtil 3 år efter.

Uddybende svar

Spørgsmålet vedrører den situation, hvor spildevandsselskabet fører et nyt kloakstik frem til skel, så ejendommen fremadrettet afleder alt husspildevand til selskabets kloak, frem for at aflede spildevandet til bundfældningstank og derefter direkte videre til recipienten. Ifølge betalingslovens (LBK nr. 553 af 24/04/2020) § 2 a, stk. 12, betales der vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor en ejendom tilsluttes spildevandsselskabets anlæg. Spildevandsselskabet kan således opkræve vandafledningsbidrag fra dette tidspunkt, men sommetider modtager spildevandsselskabet imidlertid aldrig (eller sent) meddelelse om, at der er sket tilslutning.

Grundejeren har en frist på et halvt år efter at spildevandsselskabet har etableret tilslutningsmulighed, til at tilslutte ejendommen. Herefter kan spildevandsselskabet opkræve vandafledningsbidrag. Hvis der er en periode før fristens udløb, hvor der ikke er blevet betalt vandafledningsbidrag, men hvor ejendommen har været tilsluttet, har spildevandsselskabet dog ikke fortabt sit krav. Dette skyldes, at det er det faktiske tilslutningstidspunkt, der er afgørende for, om spildevandsselskabet kan opkræve vandafledningsbidrag for perioden forud for meddelelsestidspunktet. Ifølge forældelseslovens (LBK nr. 1238 af 09/11/2015) § 3, stk. 1, gælder der en forældelsesfrist på fordringer på 3 år, således at spildevandselskabet i op til tre år efter, at fordringen først kunne kræves opfyldt, kan gøre sit krav gældende. Spildevandsselskabet kan med fordel gøre grundejeren opmærksom på, at såfremt der ikke betales vandafledningsbidrag fra det faktiske tilslutningstidspunkt, vil dette beløb opkræves grundejeren efter forældelseslovens regler.

Undlader grundejeren at tilslutte ejendommen inden for den fastsatte frist, kan der ikke opkræves vandafledningsbidrag. Der henvises herom til vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vej nr. 12414 af 01/01/2001)  pkt. 4.3 ”Hvornår kan der opkræves vandafledningsbidrag?”. I sådanne tilfælde, kan kommunalbestyrelsen i stedet påbyde tilslutning efter miljøbeskyttelseslovens § 30 (LBK nr. 1218 af 25/11/2019). DANVA opfordrer spildevandsselskabet til at indgå i en dialog med kommunen med henblik på at klarlægge, hvornår ejendommene er blevet tilsluttet.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.