Spørgsmål

Kan kommunalbestyrelsen pålægge et spildevandsselskab at kloakere et eksisterende sommerhusområde, der i dag har bundfældningstanke og nedsivningsanlæg?

Svar

Det er DANVAs vurdering, at kommunalbestyrelsen via spildevandsplanen kan pålægge et spildevandsselskab at kloakere et eksisterende sommerhusområde, der i dag har bundfældningstanke og nedsivningsanlæg.

Uddybende svar

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1, jf. § 32, at spildevandsselskaber er forpligtede til at forsyne ejendomme i selskabernes forsyningsområde som fastlagt i spildevandsplanen. Bestemmelsen har sammenhæng med spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 2, som angiver, at spildevandsplanen skal indeholde oplysning om eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg og renseforanstaltninger i kommunen.

Ifølge forarbejderne til § 32 b (lovforslag nr. 91/2015, ad § 4, nr. 5), er "Spildevandsforsyningsselskaberne […] efter den foreslåede bestemmelse forpligtede til at forsyne en ejendom, der ligger inden for spildevandsforsyningsselskabets eksisterende og planlagte kloakeringsområde."

Forsyningspligten omfatter således både eksisterende og planlagte, fremtidige forsyningsområder. I sidste ende kan kommunalbestyrelsen udstede påbud til spildevandsselskabet om at forsyne et område inden for det forsyningsområde, der er fastlagt i spildevandsplanen, inden for en nærmere angivet fastsat frist, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 4.

Hverken forarbejderne til miljøbeskyttelsesloven, spildevandsbekendtgørelsen eller spildevandsvejledningen indeholder holdepunkter for at antage, at kommunalbestyrelsen skulle være afskåret fra at planlægge et kloakeringsområde i et område, der allerede er bebygget og forsynet med bundfældningstanke og nedsivningsanlæg på de enkelte ejendomme.

I retspraksis har der så vidt ses ikke været stillet spørgsmålstegn ved, at kommunen har kompetence til at inddrage et allerede bebygget område i kloakeringsområdet, hvor forsyningspligten gælder.

Til illustration kan henvises til Vestre Landsrets dom i MAD 2016.475, om hvorvidt kommunalbestyrelsen havde handlet proportionelt og oplyst sagen tilstrækkeligt, inden den i en spildevandsplan besluttede, at et eksisterende sommerhusområde skulle kloakeres. Sagen var anlagt af en modvillig grundejerforening, som ikke anfægtede, at kommunen havde hjemmel til at beslutte, at området skulle kloakeres.

Det er på denne baggrund DANVAs vurdering, at kommunalbestyrelsen via spildevandsplanen kan pålægge et spildevandsselskab at kloakere et eksisterende sommerhusområde, der i dag har bundfældningstanke og nedsivningsanlæg.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.