Spørgsmål

  1. Er det kun efter påbud miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1, om forbedret spildevandsrensning, at kontraktligt medlemskab af spildevandsselskab kommer i spil, eller kan der være andre tilfælde hvor spildevandsselskabet kan tilbyde kunden et kontraktligt medlemskab?
  2. Kan den tilbudte spildevandsløsning i forbindelse med påbud efter ovenstående være kloakering af ejendommen, eller er der kun tale om kontraktligt medlemskab hvis der etableres en anden spildevandsløsning end kloak?
  3. Kan kloakforsyningen i forbindelse med påbud efter ovenstående nøjes med udelukkende at tilbyde kloakering af ejendommen, eller har kloakforsyningen pligt til at tilbyde anden spildevandsløsning?
  4. Er der tale om kontraktligt medlemskab hvis en kunde uden for kloakopland ønsker at blive tilsluttet kloak (både frivilligt eller i forbindelse med påbud efter miljøbeskyttelsesloven)?
  5. Hvis en kunde uden for spildevandsopland ønsker at blive tilsluttet kloak, kan vi så tilbyde kunden dette, og skal der i så fald indgås en kontrakt?

Svar

  1. Det er kun i forbindelse med påbud, at kontraktligt medlemskab kan tilbydes.
  2. Der er kun tale om kontraktligt medlemskab, hvis der etableres en anden spildevandsløsning end kloak.
  3. Kloakforsyningen har pligt til at tilbyde anden spildevandsløsning end kloak.
  4. Nej.
  5. Nej, kunden kan ikke tilbydes dette.

Uddybende svar

1)

Kommunalt ejede spildevandsselskaber er underlagt et krav om hjemmel, hvorfor de kun må varetage de former for aktiviteter, der er nævnt i lovgivningen. Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1 (LBK nr. 1218 af 25/11/2019), at hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, kan tilsynsmyndigheden (kommunalbestyrelsen) påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. Hvis der udstedes et sådant påbud om forbedret spildevandsrensning, følger det af betalingslovens (LBK nr. 553 af 24/04/2020) § 7 a, stk. 1, at påbuddet skal følges af et tilbud om et kontraktligt medlemskab af spildevandsselskabet.

Det følger ligeledes af Miljøstyrelsens vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vej nr. 12414 af 01/01/2001) pkt. 9, at: ”Spørgsmålet om kontraktligt medlemskab kommer på tale, når kommunalbestyrelsen giver ejere af helårsboliger et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 4, om forbedret spildevandsrensning” samt under pkt. 9.3, at ”Forpligtelsen til at give tilbud gælder kun i forbindelse med påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 4”. Der er ikke fastsat en hjemmel til at tilbyde kontraktligt medlemskab i andre tilfælde end påbud.

Ifølge vandsektorlovens (LBK nr. 52 af 23/01/2020) § 18, stk. 1, kan spildevandselskaber kun deltage i anden virksomhed, når denne har nær tilknytning til forsyningsvirksomheden, og når den udøves på kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Dette er nærmere behandlet i bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (BEK nr. 1227 af 03/10/2016), hvor der i § 2, stk. 2, er givet en udtømmende liste. Tilbud om kloakering til kunder uden for kloakopland er ikke nævnt i denne liste, og kan således ikke udføres som en tilknyttet virksomhed.

Konklusionen er således, at der ikke hjemmel til, at spildevandsselskabet kan tilbyde kunden et kontraktligt medlemskab uden at der foreligger et påbud, hverken som led i hovedvirksomheden eller som en tilknyttet aktivitet. For at tilbyde kontraktligt medlemskab, skal kommunalbestyrelsen enten udstede et påbud i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1, eller udfærdige et tillæg til spildevandsplanen således, at den pågældende ejendom ligger inden for kloakoplandets grænser. Der henvises herom til DANVAs tidligere besvarelse.

Herved sikres iagttagelse af legalitetsprincippet (krav om hjemmel) samt lighedsprincippet, hvorefter selskabernes kunder skal behandles lige, hvis de er i samme situation. Det følger heraf, at der skal gælde de samme betalingsvilkår for kunderne.

2)

Kontraktligt medlemskab er defineret ved, at der etableres en anden spildevandsløsning end kloak. Kloak kan kun tilbydes kunder inden for kloakoplandet, som det er fastlagt i spildevandsplanen, hvorimod der kan tilbydes en decentral spildevandsløsning som led i et kontraktligt medlemskab, for kunder uden for kloakopland.

Dette resultat følger også implicit af betalingsvejledningens overskrift til pkt. 9.7.4: ”Kontraktens ophør som følge af kloakering”.

3)

I forbindelse med et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1, har spildevandsselskabet pligt til at tilbyde anden spildevandsløsning end kloakering. Der henvises til besvarelsen til spørgsmål 2.

4)

Der er ikke tale om kontraktligt medlemskab, hvis en kunde uden for kloakopland ønsker at blive tilsluttet kloak. Dette gælder uanset, om kunden ønsker dette uden forudgående påbud fra kommunen, eller om det sker i forbindelse med et påbud fra kommunen. Der henvises til besvarelsen til spørgsmål 2, hvorefter kontraktligt medlemskab ikke kan omfatte tilslutning til kloak.

5)

Der er ikke hjemmel til, at tilbyde en kunde uden for kloakopland, at blive tilsluttet kloak. Kunden må enten være inden for kloakopland, som fastlagt i spildevandsplanen, eller tilbydes en anden renseløsning end kloak, som led i et påbud fra kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1, som dette er fastlagt i betalingslovens § 7 a, stk. 1. Der henvises til besvarelsen til spørgsmål 1.

Såfremt kunden tilbydes kontraktligt medlemskab (i form af en anden renseløsning end kloak), skal der indgås en kontrakt med kunden herom. Indholdet af denne kontrakt, er nærmere beskrevet i betalingsvejledningens pkt. 9.6. Miljøstyrelsen har udarbejdet en standardkontrakt i betalingsvejledningens bilag 2, som kommunerne kan anvende ved indgåelse af aftale om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.