Spørgsmål

 1. Kan spildevandsselskabet via den nye lovgivning omkring finansiering af klimatilpasning blive pålagt at finansiere anlægsudgifterne til klimasikring (50 års hændelsen) i en ny bydel?
 2. Hvis svaret på spørgsmål er ”JA” hvilke planlægningsmæssigt grundlag skal så på plads for at spildevandsselskabet kan finansiere den del? 

Svar

 1. Spildevandsselskabet kan blive pålagt at dække anlægsomkostninger op til det samfundsøkonomisk hensigtsmæssige serviceniveau. Hvis dette serviceniveau ligger under en 50 års hændelse, kan en ekstern part betale selskabets meromkostning for at nå op på servicniveauet for en 50 års hændelse.
 2. For at spildevandsselskabet kan finansiere anlægsomkostningen, skal der foreligge dokumentation for:
  • En analyse af samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed
  • At anlægsomkostningen er selskabsøkonomisk effektiv
  • Eventuelt aftale, hvis projektet udføres i samarbejde med en anden part eller den anden part dækker meromkostninger op til et serviceniveau for en 50 års hændelse
  • Forsyningssekretariatets godkendelse af, at projektet er i overensstemmelse med de nye regler for klimatilpasning.
 • Hvis de nævnte forudsætninger ikke er opfyldte kan dette medføre reduktion i den økonomiske ramme for spildevandsselskabet eller en bøde.

Uddybning

Svarene på de to stillede spørgsmål uddybes under ét.

Ud fra det oplyste kan spildevandsselskabet eventuelt blive pålagt finansiering af et anlæg til håndtering af regnvand for op til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt serviceniveau i delområde VII af et samlet byudviklingsområde efter lokalplanen. Regnvand for det samlede byudviklingsområde opsamles i delområde VII, hvor det ledes til et vandløb eller nedsiver i rekreative områder. Der er ikke noget regnvand, der afledes til den øvrige del af kloaksystemet.

I Fastsættelse af et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt serviceniveau
Når der skal fastsættes et serviceniveau for regnvand over en 5 årshændelse (separatkloakering) eller 10 års hændelse (fælleskloakering), skal det gøres efter analyse af samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed for det pågældende kloakopland/hydraulisk sammenhængende område, som DANVA i det konkrete tilfælde vurderer til at være lokalplanområdet.
Se § 1, § 3, § 4 - § 7 i serviceniveaubekendtgørelsen samt bilag 1 sidst i denne bekendtgørelse.

Som det fremgår af bekendtgørelsen, kan kommunen lave analysen eller pålægge spildevandsselskabet at gøre dette via spildevandsplanen, se § 4, stk. 1. Som det fremgår af § 1, stk. 2 kan spildevandsselskabet også fastsætte et serviceniveau, selv om der ikke er fastsæt et serviceniveau efter spildevandsplanen.

Det er spildevandsselskabets opgave at håndtere tag- og overfladevand jævnfør betalingsloven. Den pågældende kommune vil derfor kunne pålægge spildevandsselskabet at finansiere anlæg til håndtering af tag- og overfladevand i det blå bånd. Men kun op til det samfundsmæssigt hensigtsmæssige serviceniveau, jævnfør § 2, nr. 1 og 2 i ændringsloven.

Serviceniveauet må kun i begrænset omfang afvige i op- eller nedgående retning fra det samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige serviceniveau, jævnfør punkterne 12.4 og 12.5 i bilaget til serviceniveaubekendtgørelsen.

II Krav om selskabsøkonomisk omkostningseffektivitet
Når det samfundsøkonomisk hensigtsmæssige serviceniveau er fundet, er der krav om, at spildevandsselskabets omkostninger til anlæg er selskabsøkonomisk omkostningseffektivt.
Se § 1 og Bilag 1 (bagerst i bekendtgørelsen) i omkostningsbekendtgørelsen.

Hvis spildevandsselskabet laver anlægget i samarbejde med en anden part – f.eks. en kommune eller en grundejerforening – skal dette opfylde en række dokumentationskrav til blandt andet aftale og omkostningsfordeling i forhold til andre parter, se § 4 – § 7 i bekendtgørelsen.

Hvis en anden part ønsker, at spildevandsselskabet skal etablere et anlæg til håndtering af regnvand til et højere serviceniveau end det samfundsøkonomisk hensigtsmæssige, skal denne part dække den meromkostning, spildevandsselskabet har til etablering af et anlæg med et højere serviceniveau, jævnfør § 4, stk. 2, nr. 2 og § 7, stk. 4 i omkostningsbekendtgørelsen samt ændringslovens § 1, nr. 4.  Det fremgår af lovbemærkningerne til § 1, nr. 4, at det er en mulighed – og altså ikke en pligt for et spildevandsselskab – at indgå aftale med en anden part om betaling af meromkostninger for et anlæg etableret af spildevandsselskabet til et højere serviceniveau. Det skal i forlængelse heraf præciseres, at spildevandsselskabets valgfrihed består i at indgå en sådan aftale – eller ikke at gøre det. Hvis en aftale om et højere serviceniveau indgås mellem spildevandsselskabet og en anden part, skal denne part dække meromkostningen, jævnfør ordlyden af 1, nr. 4 i ændringsloven.

III Dokumentation til Forsyningssekretariatet

§ 9 - § 11 i omkostningsbekendtgørelsen handler om Forsyningssekretariatets tilsyn med overholdelsen af reglerne i omkostningsbekendtgørelsen og spildevandsselskabets pligt til at indsende dokumentation inden anlæggelsen af det pågældende projekt påbegyndes. Det fremgår, at Forsyningssekretariatets tilsyn er mere omfattende, hvis spildevandsselskabet søger tillæg til sin økonomiske ramme, end hvis selskabet ikke søger tillæg. Endvidere fremgår det af § 11, at hvis en udgift ikke lovligt kan indregnes i bidrag efter betalingsloven, skal Forsyningssekretariat meddele dette til selskabet.

Det fremgår af § 14 i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, at hvis et vandselskab afholder omkostninger i strid med reglerne i omkostningsbekendtgørelsen, kan Forsyningssekretariatet reducere selskabets økonomiske ramme med et op til tilsvarende beløb. Dette gælder, uanset om vandselskabet søger – eller ikke søger – tillæg til selskabets økonomiske ramme.

§ 29 og § 30 i bekendtgørelse om økonomiske rammer handler om vandselskabers dokumentationskrav overfor Forsyningssekretariatet i forhold til klimatilpasningsprojekter. Det fremgår af § 32, stk. 1, nr. 2, at et selskab der undlader at indberette oplysninger efter § 30 straffes med bøde.

 

Ud fra det oplyste i den konkrete sag er det ikke DANVAs vurdering, at det konkrete projekt vil kunne blive omfattet af overgangsreglerne og dermed være omfattet af de før 1.januar 2021 gældende regler for vandselskabs klimatilpasning, se § 6 i ændringsloven, § 12 i omkostningsbekendtgørelsen samt § 33 i bekendtgørelse om økonomiske rammer.

For yderligere information henviser DANVA til notat om de nye regler for spildevandsselskabers klimatilpasning.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.