Spørgsmål

  1. Kan ejendomme, der ikke bruges til beboelse, f.eks. klubhuse, foreningsbygninger, kolonihaver m.v. opnå fradrag i vandafledningsbidraget?
  2. Kan de netop nævnte ejendomme benytte sig af trappemodellen for det variable vandafledningsbidrag? 

DANVAs vurdering

  1. Ja, det vil de kunne.
  2. Ja, i det omfang de udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag.

Uddybende svar

Ad. 1.

Ifølge betalingslovens § 2 a, stk. 5, kan erhvervsejendomme opnå fradrag i vandafledningsbidraget, for den vandmængde, der medgår til produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsselskabet.

Erhvervsejendomme er ikke defineret i loven, men som det er behandlet i DANVAs tidligere besvarelser på området, skal begrebet ”erhvervsejendom” ifølge vejledningen til betalingsloven fortolkes bredt, idet punkt 4.2.2.3 definerer det som:

”... alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, det vil sige industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der er tilsluttet spildevandsanlægget med andet end spildevand fra boligen.”

Denne definition er en uddybning af bemærkningerne til 1987-loven (FT 1987-88), som skelner mellem boligbidrag og erhvervsbidrag. Til boligbidrag henføres helårshuse og fritidshuse og til erhvervsbidrag henføres industri, skoler, hoteller, kontorer og byggeri i øvrigt, som ikke kan henføres til boligbidrag. På den baggrund fastslår Energistyrelsen i en vejledende udtalelse, at begrebet ”erhvervsejendomme” omfatter alle ejendomme, der ikke kan henføres til boligbegrebet. Blandede ejendomme anses således for at være ”erhvervsejendomme”. 

Derudover skriver Energistyrelsen, at Loven bygger på, jf. lovbemærkningerne fra 1987, at boligejendomme omfatter ejendomme, hvor der udelukkende er boliganvendelse. Øvrige ejendomme, der ikke kan henføres til boligejendomme, anses for at være erhvervsejendomme.”

Og at: ”det ikke har afgørende betydning for afgrænsningen i § 2 a, stk. 5 mellem ”bolig” og ”erhverv”, om det er husspildevand eller andet end husspildevand, der afledes fra ejendommen. Det bemærkes, at der fra en erhvervsejendom kan afledes husspildevand alene. Dette kan være tilfældet ved fx en kontorejendom.”

Følges denne brede forståelse af begrebet ”erhvervsejendom”, vil såvel klubhuse, som foreningsbygninger og kolonihaver være omfattet, selvom der ikke udbydes en egentlig erhvervsaktivitet mod betaling.

Det er en betingelse for at opnå fradrag, at størrelsen af den fradragsberettigede vandmængde dokumenteres. Dette følger blandt andet af vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vej nr. 12414 af 1. januar 2001) pkt. 4.2.2.3:

”en forudsætning for fradraget er, at erhvervsvirksomheden kan godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget, på en måde som kommunalbestyrelsen kan acceptere.” 

Der henvises til DANVAs tidligere besvarelse om dokumentationskravet.

Ad. 2.

I nævnte medlemsbesvarelse, under pkt. 3, har DANVA behandlet spørgsmålet om sammenhængen mellem betalingslovens muligheder for fradrag i vandafledningsbidraget for erhvervsejendomme og reglerne i den såkaldte "trappemodel".

Det fremgår, at ifølge § 1, nr. 5 i bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. (BEK nr. 1327 af 10/12/2014), så udgør erhverv der opererer på markedsmæssige vilkår, kun en delmængde af det, der efter betalingslovens ejendomsbegreb definereres som værende erhvervsejendomme. Erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår defineres som: ”en virksomhed, der udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag.”

Der vil altså være nogle ejendomme, der defineres som erhvervsejendomme efter betalingsloven, men som ikke falder under definitionen på erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår. Derimod kan der også være tilfælde, hvor en ejendom både har ret til fradrag efter betalingslovens § 2 a, stk. 5, og som kan tilmelde sig trappemodellen. Der må foretages en konkret vurdering i hvert tilfælde, for at afgøre, om en ejendom opfylder definitionerne efter de to regelsæt.

Energistyrelsen har beskrevet begrebet nærmere i Vejledning om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag (20. september 2020).  Ifølge vejledningen, skal ”erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår” fortolkes i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, herunder EU-begrebet ”virksomhed”.

Virksomhedsbegrebet omfatter enhver enhed, der udøver økonomisk aktivitet. Som eksempel på aktiviteter der falder uden for, nævnes: offentligt ejede hospitaler, plejehjem, skoler, børnehaver m.v.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.