Sagens omstændigheder

Af lokalplanen for spildevandsselskabets forsyningsområde fremgår, at der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel inden for lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 1 (100 %). Dertil fremgår, at der maksimalt må afledes regnvand svarende til en befæstelsesgrad på 0,55 i lokalplanområdet. Sidstnævnte befæstelsesgrad fremgår endvidere af VVM

Spørgsmål

Når der fremgår forskellige befæstelsesgrader af henholdsvis spildevandsplanen, lokalplanen og VVM, hvilken har da forrang?

DANVAs vurdering

Ifølge planhierarkiet har lokalplaner forrang i forhold til spildevandsplaner. Endvidere følger det af VVMs karakter, at denne går forud for både lokal- og spildevandsplaner. DANVA mener, at befæstelsesgraden på 0,55 skal lægges til grund som retvisende bud.

Uddybende svar

Forrang

Lokalplaners forrang

Det følger af planhierarkiet, at lokalplaner går forud for spildevandsplaner.

I den forbindelse skal det nævnes, at spildevandsplaner alene er bindende over for borgerne i forhold til kloakopland, som følge af spildevandsselskabernes forsyningspligt og borgernes forsyningsret.
Af spildevandsvejledningen (vej nr. 28, juni 2018) pkt. 4.4 om spildevandsplanens retsvirkning fremgår, at

”En vedtaget spildevandsplan udgør det retligt bindende grundlag for en kommunalbestyrelses administration af spildevandsområdet […] En spildevandsplan forpligter således ikke kommunens borgere til alene på baggrund af planen at gennemføre konkrete tiltag.”

Heroverfor er lokalplaner bindende i sin helhed. Lokalplaner har derfor en større retskraft over for borgerne.

Dertil opremser planloven (lbk nr. 287 af 16/04/2018) § 13, stk. 1, hvad lokalplanen ikke må stride imod. I denne opremsning er spildevandsplaner ikke nævnt. Herefter kan det formentlig sluttes modsætningsvist, at lokalplaner har forrang i forhold til spildevandsplaner, eftersom det ikke er lovbestemt, at lokalplaner skal tage et særligt hensyn til disse.
Spildevandsvejledningen pkt. 3.2.1 om forholdet til kommune- og vandområdeplan støtter op om denne tolkning, idet der heraf fremgår, at det i spildevandsplanen skal sikres

”at der er overensstemmelse med de enkelte lokalplaner i det omfang, der i disse er bestemmelser, som vedrører eller indvirker på spildevandsafledningen.”

I det konkrete tilfælde er lokalplanen nyere end spildevandsplanen. Endvidere beskrives det hverken i miljøbeskyttelseslovens (lbk nr. 1121 af 03/09/2018) § 32 og spildevandsbekendtgørelsens (bek nr. 1469 af 12/12/2017) § 5, som regulerer spildevandsplanens indhold. Med andre ord er det ikke en naturlig del af spildevandsplanen, at befæstelsesgrader reguleres heri. Imidlertid fremgår det af spildevandsvejledningen pkt. 3.2.12, som eksempel, at spildevandsplaner kan indeholde oplysninger om befæstelsesgrader, men en angivelse af befæstelsesgrader i spildevandsplanen er ikke tilstrækkelig til at fastlægge befæstelsesgraden alene.
Modsat fremgår det af Vejledning om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner om mulige emner, der kan indgå i lokalplaner med hjemmel i planlovens § 15, stk. 2, nr. 9, at lokalplanen kan indeholde

”Fastlæggelse af en maksimal befæstelsesgrad, eller krav om at befæstede arealer anlægges med permeable belægninger for at sikre tilstrækkelige nedsivningsmuligheder for regnvand.”

Disse yderligere momenter bekræfter i den konkrete sag, at lokalplanen har forrang.

VVMs forrang

Indledningsvist skal det fastslås, at VVM er et andet redskab end spildevands- og lokalplaner, idet denne kilde er en vurdering og ikke en plan. VVM skal sikre, at der gennemføres en dybdegående analyse af projektets forskellige miljøpåvirkninger, og at konsekvenserne af alternative mulige løsninger belyses. VVM har således en forebyggende funktion.

Generelt er VVM tungtvejende, da et projekt skal forholde sig til den foretagne VVM, herunder foretage nødvendige ændringer for at imødegå mulige miljøpåvirkninger.

Det betyder eksempelvis, at såfremt en spildevandsplan skal underlægges en miljøvurdering efter lov om VVM afsnit 3 eller afsnit 4, må planen ændres ved fx tilføjelse af forebyggende foranstaltninger, således at planens miljøpåvirkninger imødegås.

På baggrund heraf går VVM forud for såvel lokalplaner som spildevandsplaner. Såfremt det modsatte var tilfældet ville VVM være uvirksom, da de korrekte oplysninger i så fald ikke (nødvendigvis) ville blive lagt til grund. Vi henviser i den forbindelse også til Miljøstyrelsens bemærkninger til VVM i forbindelse med en virksomheds ansøgning om godkendelse af et projekt – se underafsnittene ”Vil du vide mere” og ”Sammenhængen mellem reglerne” 

Befæstelsesgrader

En befæstelsesgrad på 1 medfører, at der ikke foregår nedsivning af noget vand, men alene afledning.

I lokalplanen er alt udmatrikuleret bortset fra vejene og der er derfor ubebyggede arealer på matriklerne.

Af lokalplanens formål fremgår blandt andet, at lokalplanen skal sikre et grønt og attraktivt område med eksplicit mulighed for nedsivning af regnvand. Der vil ikke være nedsivning af regnvand ved en befæstelsesgrad på 1. På baggrund heraf vurderer DANVA, at lokalplanen ikke er konsistent.

DANVAs bud er, at en befæstelsesgrad på 0,55 er retvisende. DANVA mener i øvrigt, at den udarbejdede VVM støtter op herom, da lokalplanens afsnit 10.19 om befæstelsesgrad på 0,55 citeres direkte i VVM, og da VVM generelt har forrang, jf. ovenfor.

Dertil anbefaler DANVA, at spildevandsselskabet tager kontakt til kommunen for at få afklaret, hvilken befæstelsesgrad, der er retvisende.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.