COLOURBOX1091813.jpg

Spørgsmål

Vejdirektoratet har fået udledningstilladelse fra et amt i 2004 om udledning af vejvand fra en motorvej til en recipient. Udledningstilladelsen rummer krav for udledningerne, herunder om at Vejdirektoratet etablerer forsinkelsesbassiner. Efter bassinet i den konkrete sag afledes vejvandet til en regnvandsledning tilhørende et vandselskab. Regnvandsledningen udleder til et vandløb.
Er Vejdirektoratet forpligtet til at betale vejbidrag til vandselskabet?
 

Svar

Vejvand fra en motorvej afledes til et vandselskabs spildevandsanlæg. Derfor er Vejdirektoratet forpligtet til at betale vejbidrag til vandselskabet efter betalingslovens § 2 a., stk. 11.
 

Uddybning

1. Forpligtelsen til betaling af statsligt vejbidrag fremgår af betalingslovens § 2 a., stk. 11 i betalingsloven (nr. 633, 2010) med tilhørende retningslinjer under punkt 6.1 i vejledningen til betalingsloven (nr. 12414, 2001) og punkt 3D. Vejbidrag i Naturstyrelsens vejledende skrivelse ”Justering af kapitel 3B og 3D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 – Betalingsregler for spildevandsanlæg” fra 2013.
Det fremgår af nævnte regel og retningslinjer, at der skal betales statsligt vejbidrag, når der tilledes vejvand fra statsveje til et vandselskabs spildevandsanlæg. Når denne betingelse er opfyldt, indtræder der en forpligtelse til at betale statsligt vejbidrag. Der er ikke andre betingelser.
 
2. Efter DANVAs vurdering kan det forhold, at Vejdirektoratet har fået en udledningstilladelse ikke i sig selv medføre, at der ikke er forpligtelse til betaling af statsligt vejbidrag, når det som i den konkrete sag kan dokumenteres, at der afledes vejvand til et vandselskabs spildevandsanlæg. I og med at dette efter DANVAs vurdering er tilfældet i den konkrete sag, er betingelsen nævnt under punkt 1 opfyldt.
 
3. DANVA har desuden noteret sig, at det tilsyneladende allerede i forbindelse med amtets udledningstilladelse fra 2004, var en forudsætning, at udledningen fra bassin 19 skulle udlede til recipienten via – det dengang kommunale – kloaksystem. Der står således under den miljøtekniske beskrivelse:
Der søges om udledningstilladelse for bassinerne … 13- … -19- … som afleder til … Fæstningskanalen.
Øvrige bassiner afleder til offentlige afløbssystemer. (DANVA: det fremgår af sammenhængen, at bassin 19 er med i denne gruppe).
 
Det fremgår desuden under afsnittet om Fæstningskanalen, at alle ureducerede afløb fra motorvejen til bl.a. Fæstningskanalen vil blive nedlagt og at de kommende reducerede udledninger … forudsættes tilsluttet de eksisterende udløbsledninger.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.