Spørgsmål

Kan et spildevandsselskab nægte at bruge trappemodellen, hvis det mistænker ansøgeren for at afgive forkerte oplysninger?

Svar

Det er Energistyrelsens vurdering, at spildevandsselskabet skal lægge de oplysninger der er afgivet ved tilmelding til trappemodellen til grund.

Spildevandsselskaber skal opkræve spildevandsafledningsbidraget i overensstemmelse med reglerne i spildevandsbetalingsloven og bekendtgørelsen om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget (trappemodellen).

I bekendtgørelsens § 10, stk. 4, og § 11, stk. 3, er det fastlagt at spildevandsselskaberne skal lægge de rettidigt fremsendte oplysning til grund ved beregningen efter trappemodellen.

I det vejledende notat af 1. juni 2015 til bekendtgørelsen - der kan ses på danva.dk - fremgår det i afsnit 14 at ”De ejendomme, der er rettidigt og entydigt tilmeldte, skal spildevandsforsyningsselskabet afregne efter de differentierede takster, såfremt betingelserne om fx mængder i øvrigt er opfyldt. Dette fremgår af bekendtgørelsen navnligt §§ 3, 4 og 10, stk. 4”.

Energistyrelsen har skriftligt den 6. februar 2018 vejledende udtalt, at bekendtgørelsen efter Energistyrelsens vurdering ikke indeholder regler, der giver spildevandsselskaberne en kompetence til at træffe afgørelse som sådan om rigtigheden af de afgivne tilmeldinger. Proceduren i § 12 kan anvendes til at afkræve oplysninger, men der er ikke generelt mulighed for at forkaste modtagne oplysninger som værende forkerte.

Det er således Energistyrelsens vurdering, at et spildevandsselskab skal lægge de afgivne oplysninger, jf. §§ 10, stk. 4 og 11, stk. 3, til grund i beregningen – fra de deri fastlagte tidspunkter. Bekendtgørelsens § 12 giver mulighed for at selskabets anmoder om oplysninger hos grundejere. Det er Energistyrelsens vurdering, at bekendtgørelsen ikke fastlægger en konsekvens i forhold til selskabets opgørelse af bidraget for så vidt modtageren af en anmodning efter § 12 ikke følger anmodningen. Energistyrelsen kan generelt oplyse, at afgivelse af urigtige oplysninger overfor offentlige myndigheder, kan være omfattet af straffelovens bestemmelser.

DANVA ligger inde med udtalelsen.