Spørgsmål

Må vi som forsyningsvirksomhed deltage i og/eller afholde udgifter, der relaterer sig til terrænregulering af et lokalplanområde? Udfordringen er to steder:

  1. Et lokalplanområde, hvor grundvandet står i terræn og hvor der skal fyldes omkring 1 m jord på for at afledning og forsinkelse af regnvand m.m. kan fungere.
  2. Et lokalplanområde, hvor der i stedet for rør til afledning af regnvand skal laves grøfter. Her mener vi, at vi betaler udgravningen af grøfterne, men at vi ikke kan eller må finansiere en generel terrænregulering.

DANVAs vurdering

Spildevandsselskaber må ikke deltage i eller afholde udgifter, der relaterer sig til terrænregulering af et lokalplanområde. Aktiviteten i eksempel nr. 1 kan således ikke udføres af spildevandsselskabet. I eksempel nr. 2, hvor der skal graves grøfter, som har karakter af spildevandsteknisk anlæg, kan spildevandsselskabet betale udgravningen, men ikke i øvrigt finansiere en terrænregulering.

Uddybende svar

Det følger af vandsektorlovens (LBK nr. 52 af 23/01/2020) § 2, stk. 8, at man ved spildevandsforsyningsaktivitet forstår ”transport, behandling eller afledning af spildevand mod betaling”. Derudover fremgår det af betalingslovens (LBK nr. 553 af 24/04/2020) § 1, stk. 4, 1. pkt., at ejere af fast ejendom, der tilleder til spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg, betaler bidrag for ”udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse af spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg…” Som udgangspunkt kan spildevandsselskaber kun foretage aktiviteter knyttet hertil.

Et spildevandsselskabs aktiviteter kan opdeles i kategorierne hovedvirksomhed og tilknyttet virksomhed. ”Hovedvirksomhed” er nærmere defineret i § 1, stk. 2, i Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (BEK nr. 1227 af 03/10/2016). Bestemmelsen oplister nogle kategorier af hovedvirksomhed. Disse hovedaktiviteter falder uden for bekendtgørelsen, der alene regulerer tilknyttet virksomhed, som reguleret i bekendtgørelsens § 2, stk. 2. Som eksempel på en tilknyttet aktivitet kan nævnes: ”Udnyttelse af uundgåelig fysisk, driftsmæssig og administrativ overkapacitet, der er nødvendig af hensyn til vandselskabets sikring af forsyningssikkerheden og af hensyn til øvrige lovkrav”, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 1. Hvis spildevandsselskabet udnytter en sådan overkapacitet, kan det kun lovligt finde sted, såfremt betingelserne i bekendtgørelsens § 2, stk. 1 er opfyldt, altså at der består en naturlig og snæver sammenhæng mellem selskabets hovedvirksomhed og at den tilknyttede virksomhed, og selskabets samlede tilknyttede virksomhed arbejdsmæssigt og økonomisk har et væsentligt mindre omfang end hovedvirksomheden.

Er den tilknyttede aktivitet derimod ikke omfattet af oplistningen i § 2, stk. 2, kan den ikke lovligt finde sted, idet listen er udtømmende. Det er DANVAs opfattelse, at aktiviteten i eksempel nr. 1, hvor der skal fyldes 1 m jord på terrænet, ikke er en lovlig tilknyttet aktivitet. Fsva. eksempel 2, hvor der sker udgravning af grøfter, og det konkret overfor DANVA er oplyst, at disse har karakter af spildevandstekniske anlæg, kan der derimod lovligt ske betaling for udgravning af disse. Der kan læses mere om de enkelte kategorier af lovlige tilknyttede aktiviteter i Vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (VEJ nr. 9038 af 26/01/2017).

Endelig er der i Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (BEK nr. 159 af 26/02/2016) fastsat regler om, at spildevandsselskabets udgifter i bidraget efter betalingslovens (LBK nr. 553 af 24/04/2020) § 1, stk. 4, 1. pkt., lovligt kan medfinansiere kommunale og private alternative projekter. Dette gælder dog kun projekter i rekreative områder, i vandløb og i og på veje. Det er DANVAs vurdering, at terrænregulering ikke falder ind under reglerne i bekendtgørelsen.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.