Spørgsmål 

  1. Kan en aftale mellem vandselskab og kunde om ret til fradrag i vandafledningsbidraget opsiges?
  2. Er reglerne om fradrag blevet ændret i de seneste 10 år?

DANVAs vurdering

  1. Ja, idet kunden ikke dokumenterer sin ret til fradrag.
  2. Nej, men der er fra år 2013 anlagt en ny fortolkning.

Uddybende svar

Ad. 1:

Som udgangspunkt kan en aftale, hvor der ikke er aftalt et særskilt opsigelsesvarsel, opsiges med et passende varsel. Opsigelsesvarslets længde fastsættes ud fra sagens konkrete omstændigheder.

I den konkrete sag gælder disse hensyn dog ikke, idet ændringen i forholdet skyldes, at kunden ikke har dokumenteret sin ret til fradrag efter lovgivningen.

Det følger af betalingslovens (LBK nr 553 af 24/04/2020) § 2 a, stk. 5, at en erhvervsejendom kan opnå fradrag for vand, der medgår til produktionen eller af anden grund ikke leveres til kloaksystemet. Der skal være tale om en ”erhvervsejendom”, således at kunden skal kunne påvise en egentlig erhvervsaktivitet. Hvis kunden ikke kan dokumentere, at udledningen sker i forbindelse med en erhvervsaktivitet, kan vandselskabet nægte fradrag. Da dette følger direkte af lovgivningen, kan kunden ikke forlange et særligt opsigelsesvarsel eller iagttagelse af lignende hensyn. 

Begrebet ”erhvervsejendom” er i punkt 4.2.2.3 i vejledningen til betalingsloven defineret som:

”... alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, det vil sige industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der er tilsluttet spildevandsanlægget med andet end spildevand fra boligen.”

Begrebet ”erhvervsejendom” skal således fortolkes bredt, hvorfor der ikke kan stilles krav om, at erhvervsejendommen har et aktivt CVR-nummer. Selv en lille erhvervsaktivitet er tilstrækkelig til at opnå fradrag efter § 2 a, stk. 5. Der kan dog ikke efter DANVAs vurdering opnås fradrag for et hestehold udelukkende til privat brug eller til vanding af græsningsområde, der udelukkende anvendes privat. Offentligt ejede ejendomme kan heller ikke opnå fradrag, hvis der ikke udføres en erhvervsaktivitet.

Ad. 2:

Reglen i betalingslovens § 2 a, stk. 5, har ikke været ændret siden udskillelsen af forsyningen i år 2010. Dog er der sket en ændring i fortolkningen af bestemmelsen. Det fremgår af punkt 4.2.2.3 i vejledningen til betalingsloven, at vandforbruget skal kunne henregnes til erhvervsdelen, ”det vil sige den primære produktion”. Begrebet ”den primære produktion” indgår ikke i den gældende retstilstand. Dette kan udledes af Vestre Landsrets dom fra 4. februar 2013 (MAD 2013.2487), der blandt andet er omtalt i DANVAs udtalelse Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding” (10-04-2014). Det er således tilstrækkeligt, at vandmængden ”af anden grund ikke tilledes et spildevandsforsyningsselskab”.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.