Spørgsmål

Har spildevandsselskaber en lovmæssig indberetningspligt til myndigheden ved observation af en fejlslutning i et separeret kloaksystem?

DANVAs vurdering

På baggrund af det generelle udgangspunkt for drift og vedligeholdelse af spildevandsledninger og undersøgelse af relevante retskilder, vurderer DANVA, at der ikke påhviler spildevandsselskaber en sådan lovmæssig indberetningspligt.

Uddybende svar

Det generelle ansvar for spildevandsledninger

Som udgangspunkt bærer grundejeren selv ansvaret for private stikledning inden for skel, jævnfør spildevandsbekendtgørelsen (bek nr. 1469 af 12/12/2017)  § 12. Spildevandsselskabet bærer alene vedligeholdelses- og istandsættelsesansvaret for stikledninger uden for skel. 

Generel lovmæssig indberetningspligt for spildevandsselskaber?

Ifølge spildevandsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 5, påhviler der kommunalbestyrelsen at indberette digitalt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) om ejendommes afløbsforhold.


Endvidere fremgår af selvsamme bestemmelses stk. 3, at indberetninger efter stk. 1, nr. 5, skal ske i takt med, at oplysninger fra byggesagsbehandling, miljøsagsbehandling mv. tilvejebringes, herunder modtages fra ejendomsejer. Ud fra bestemmelsens ordlyd har spildevandsselskabet således ikke en generel pligt til at medvirke til tilvejebringelse af kommunalbestyrelsens indberetninger. (For yderligere om kommunalbestyrelsens indberetningspligt se spildevandsvejledning (vejl nr. 28 af juni 2018) pkt. 5.3)

Denne ajourføringspligt fremgår endvidere af bekendtgørelse om ajourføring fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) (bek nr. 1010 af 24/10/2012) § 19.
Efter nævnte bekendtgørelses § 24, stk. 1, kan der dog påhvile spildevandsselskabet en sådan pligt, såfremt der er indgået aftale mellem kommunalbestyrelsen og spildevandsselskabet herom.
Selv hvis en sådan aftale er indgået må det anses som tvivlsomt, at spildevandsselskabet kan ifalde fuldt erstatningsansvar ved tilsidesættelse/manglende opfyldelse af aftalen. Begrundelsen herfor er, at der netop i samme bestemmelses stk. 3, fremhæves, at eksterne parters medvirken ved registrets ajourføring ikke friholder kommunalbestyrelsen for ansvar efter bekendtgørelsen. Herved vil det formentlig følge af hensigtsmæssighedsbetragtninger, at spildevandsselskabet og kommunen ifalder solidarisk ansvar i denne situation.

Medmindre der foreligger en aftalen mellem spildevandsselskabet og kommunalbestyrelsen herom, vurderer DANVA, at der ikke foreligger en generel lovmæssig indberetningspligt for spildevandsselskaber.

Det bemærkes i øvrigt, at miljøbeskyttelsesloven (lbk nr. 1121 af 03/09/2018) forholder sig tavs herom. Ifølge loven påhviler der alene virksomheder en oplysningspligt om egne forhold, se § 72.

Bemærkning om el- og varmeforsyningers oplysningspligt til BBR

Lov om Bygnings- og boligregistret (lbk nr. 1080 af 05/09/2013) § 4, stk. 4 fremgår, at

”Virksomheder, der leverer elektricitet, fjernvarme, naturgas, bygas eller fyringsolie, skal efter regler, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren, meddele oplysninger om den enkelte slutbrugers energiforbrug og installationer til brug for registerets drift”

Ifølge Karnovs note 21 er bestemmelsens formål, at synliggøre energiforbruget i bygninger ved at samle energidata om bygningens energiforsyning, om bygningers beregnede energiforbrug og energiforsyningsselskabernes opgørelser af forbrug i BBR. På baggrund heraf vurderer DANVA, at bestemmelsen ikke finder analogt anvendelse på spildevandsselskabet.

Det konkrete tilfælde

I det konkrete tilfælde har spildevandsselskabet observeret en fejlslutning ved tv-inspektion. Det er derfor ikke tale om en fejlslutning af hypotetisk karakter. Ved undersøgelsen er det tilstrækkeligt dokumenteret, at der foreligger en fejlslutning.
Spildevandsselskabet har underrettet grundejeren om dette og anbefalet, at fejlen skal rettes hurtigst muligt. Desuden har spildevandsselskabet anbefalet en gennemgående undersøgelse af ejendommens afløbssystem. Spildevandsselskabet har været af den opfattelse, at ejeren har været interesseret i at få bragt afløbssystemet i orden som følge af problemet med vand i kælderen og har derfor betragtet sagen som værende afsluttet.

Af miljøbeskyttelsesloven § 71, stk. 1, fremgår, at

”Den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, skal i tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Dette gælder også i tilfælde af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade”

Det konkrete kloakopland er separatkloakeret, og den konstaterede fejlslutning medfører, at der tilløber regnvand til husspildevandsledningen. Situationen giver derfor næppe anledning til væsentlig forurening.

Af spildevandsselskabets tv-inspektion fremgik det, at fejltilslutningen var inde på grundejerens ejendom og ikke ude i den del af afløbssystemet, som spildevandsselskabet har ansvar for.

Der foreligger ikke oplysninger om, at fejlslutningen påvirker spildevandselskabets drift.

Henset til fejlslutningens forureningsrisiko, påvirkning af spildevandsselskabets drift samt spildevandsselskabets underretning til grundejeren, da fejlslutningen opdages, vurderer DANVA, at der ikke påhviler spildevandsselskabet en underretningspligt til kommunalbestyrelsen om fejlkoblingen.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.