I det følgende gengives konklusioner fra et DANVA notat. Notatet beskriver et spildevandsselskabs og en kommunes muligheder, når en grundejer kræver kommunens overtagelse mod erstatning af areal på en ejendom, der reserveres til regnvandshåndtering på spildevands-selskabets foranledning. Spildevandsselskaber kan overtage arealer på privat ejendom til regnvandshåndtering, hvis overtagelsen er nødvendig af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand. Overtagelsen kan ikke ses som et ekspropriationslignende indgreb. Det er efter DANVAs vurdering muligt at opnå tillæg i spildevandsselskabets økonomiske ramme for omkostningerne forbundet hermed. Det er en forudsætning for vores vurderinger, at regnvandshåndtering kan anses som værende et offentligt formål.

Kommunens overtagelsespligt

Selv om en overtagelse er mulig, vurderer DANVA, at kommunens overtagelsespligt efter planlovens § 48 ikke kan overdrages til spildevandsselskaber. Affødt heraf er det efter DANVAs opfattelse tvivlsomt, om grundejeren kan give et samtykke på forhånd, med den virkning, at kommunen bliver frigjort fra forpligtelsen. Men kommunen og spildevandsselskabet kan indgå en aftale om, at selskabet overtager arealer til regnvandshåndtering, når grundejeren kræver, at kommunen overtager arealet i medfør af planloven.

Kommunalbestyrelsens overtagelsespligt i medfør af planlovens § 48 er ikke afhængig af, at området også er udlagt til regnvandshåndtering i spildevandsplanen. Det er altså ikke en betingelse for overtagelsen, at det pågældende område er udlagt til regnvandshåndtering i spildevands-planen. Herefter er selskabets muligheder for at aftale med kommunen, at selskabet skal overtage en ejendom, hvis grundejeren i medfør af planlovens § 48 stiller krav herom, de samme, som hvis spildevands-selskabet overtager ejendommen ved en almindelig fri handel.

Spildevandsselskabet kan derfor overtage ejendommen som led i en langsigtet varetagelse af regnvandshåndtering. Dette gælder uanset om regnvandsprojektet ikke er nært forestående, og der derfor ikke er et aktuelt behov for at overtage ejendommen. Det afgørende for, om spildevandsselskabet er berettiget til at overtage en given ejendom, er om selskabet har et forholdsvist sikkert grundlag for at antage, at det vil få brug for ejendommen i forbindelse med en fremtidig håndtering af tag- og overfladevand.

Den aftalte overtagelse er dog ikke uden begrænsninger. Hvis overtag-elsen af ejendommen vil påføre spildevandsselskabet omkostninger, som ikke er nødvendige af hensyn til den langsigtede håndtering af tag- og overfladevandet, kan spildevandsselskabet ikke lovligt afholde omkost-ningen til at købe ejendommen.

Når der er tale om ekspropriation

Anderledes forholder det sig, hvis ejendommen erhverves ved ekspro-priation. Efter grundlovens § 73 følger, at ekspropriationen skal være lovlig, nødvendig og tidsmæssig aktuel for realiseringen af ekspropria-tionsformålet i den konkrete situation. Derfor vil det som altovervejende udgangspunkt ikke være muligt at overtage til senere brug eller ”nice to have”-brug ved ekspropriation, da sådanne arealer ikke har den fornødne tidsmæssige aktualitet.

Mere information

De omtalte emner er uddybet i DANVAs notat om overtagelse og ekspropriation af arealer til regnvandshåndtering.

Kontakt Jens Plesner på tlf. 8793 3560 eller e-mail jpl@danva.dk

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.