Spørgsmål

Er det muligt for virksomheder, institutioner, foreninger mv. at opnå refusion af vandafledningsbidrag?

DANVAs vurdering

Det korte svar er ”ja”. Det er op til spildevandsselskaberne selv at beslutte, hvorvidt der kan ske refusion ved ledningsbrud.

Uddybende svar

Refusion af vandafledningsbidrag
Muligheden for at opnå refusion fremgår ikke af spildevandsbetalingsloven (lbk nr. 633 af 07/06/2010).  Lovens udgangspunkt er, at der skal betales for vandforbruget.

Det følger derimod af vejledning til spildevandsbetalingsloven (vej nr. 12414 af 01/01/2001) pkt. 4.5, at spildevandsselskabet har mulighed for ud fra en konkret vurdering at give refusion i vandafledningsbidraget ved ledningsbrud. Energistyrelsens (tidligere miljøstyrelsen) holdning er, at der i den forbindelse bør stilles krav til dokumentation for ledningsbrud og dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken.

Det er altså op til spildevandsselskabet selv at vurdere, hvorvidt der skal ske refusion, se retspraksis nedenfor. Herefter er det muligt for virksomheder, institutioner, foreninger mv. at opnå refusion af vandafledningsbidrag.

Retspraksis
Som nævnt fremgår det af retspraksis, at der tilkommer spildevandsselskaberne en valgfrihed. Der skal her særligt nævnes to afgørelser:

  1. MAD1996.658STF – Ministerier og styrelser, 26.09.1996
    En kommune var berettiget til at opkræve vandafledningsbidrag efter målt forbrug uanset væsentligt vandspild som følge af ledningsbrud.
  1. MAD2006.743SA – Statsamter, 31.05.2006
    Statsamtet afviste at kritisere, at kommune fra ejer, hvis normale årlige vandforbrug var under 20 m3, opkrævede spildevandsgebyr for 170 m3 som følge af ledningsbrud, da loven ikke udtrykkeligt forbyder dette.

Der er tre andre afgørelser om emnet, som dog er mindre relevante: MAD1997.976STF, MAD2005.772SA, MAD2000.696.STF.

Der danner sig følgende billede ved læsning af de nævnte afgørelser:

  • Der er forskellige praksisser fra kommune til kommune (i dag ville det være fra spildevandsselskab til spildevandsselskab) om – og hvordan – der refunderes vandafledningsbidrag ved ledningsbrud. Disse praksisser bliver i samtlige tilfælde vurderet til ikke at stride mod det gældende regelgrundlag.
  • Praksisserne er beskrevet i betalingsvedtægterne.
  • Det, at der ikke er regler for refundering af vandafledningsbidrag ved ledningsbrud men kun nogle retningslinjer (pkt. 4.5 i vejledningen til betalingsloven), lægges til grund for afgørelserne om, at det ikke er i strid med regelgrundlaget at have varierende praksisser for om – og hvordan – der refunderes vandafledningsbidrag ved ledningsbrud.

Eftertanke
DANVA anbefaler, at såfremt spildevandsselskabet vælger, at der er mulighed for refusion af vandafledningsbidrag ved ledningsbrud, skal muligheden være lige for alle spildevandsselskabets kunder. Dette synes mest rimeligt ud fra en lighedsbetragtning.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.