Spørgsmål

Letbanen i Lyngby berører et græsareal, hvor letbanen slutter til spildevandsselskabets afløbssystem. Kan letbanen i denne situation sidestilles med en erhvervsejendom, således at der skal betales et tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m2?

DANVAs vurdering

Ja, letbanen kan sidestilles med en erhvervsejendom.

Uddybende svar

Det følger af betalingslovens (LBK nr. 553 af 24/04/2020) § 2, stk. 1, at ved tilslutning af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet et spildevandsselskab, pålignes et standardtilslutningsbidrag. For erhvervsejendomme, fastættes standardtilslutningsbidraget ifølge § 2, stk. 3, til 30.000 kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m2grundareal.

Miljøstyrelsens betalingsvejledning (nr. 3, 2001) definerer i pkt. 2.2.1, hvad der menes med ’erhvervsejendomme’:

”Definitionen af erhvervsejendomme omfatter alle ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse alene – dvs. industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme…”

Der anlægges således en bred fortolkning af ordet, og det omfatter angiveligt ikke kun bygninger, idet bl.a. sportsanlæg også er omfattet.

At togarealer anses for at være en erhvervsejendom i betalingslovens forstand – og dermed omfattet af pligten til at betale tilslutningsbidrag - bekræftes af formuleringen i betalingsvejledningen (pkt. 3.2 ”Tilslutningsbidragets størrelse”). Her fremgår det, at ved beregning af tilslutningsbidraget for umatrikulerede erhvervsarealer, afgrænses arealet af de tilstødende matrikulære arealer. For umatrikulerede erhvervsarealer, såsom togdriftsarealer, der gennemløber flere kommuner, udgøres skel af kommunegrænserne mod det tilstødende umatrikulerede areal i nabokommunen.

Ifølge betalingslovens § 2, stk. 8, kan spildevandsselskabet i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end det i § 2, stk. 2-7 nævnte bidrag, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget. Denne mulighed er behandlet nærmere i betalingsvejledningens pkt. 3.7. Her er det beskrevet, at kravet om opkrævning af standardtilslutningsbidrag kan fraviges i de situationer, hvor anvendelsen af reglerne om standardtilslutningsbidrag vil føre til tilslutningsbidrag, der er helt ude af proportioner med de faktiske omkostninger ved kloakeringen og den faktiske afledning. Der skal i hvert enkelt dispensationstilfælde foretages en vurdering af rimeligheden i bidragets størrelse. Derudover må der ikke inddrages uvedkommende hensyn og ligebehandlingsprincippet skal overholdes, hvilket indebærer, at alle forbrugere i samme situation skal behandles ens.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.