Spørgsmål

Hvordan skal man behandle en husbåd på et havneareal med hensyn til tilslutningsbidrag for spildevand?

DANVAs vurdering

Spildevandsbetalingslovens § 2 hjemler opkrævning af tilslutningsbidrag for ”ejendomme”. En husbåd er ikke en ejendom i spildevandsbetalingslovens forstand, hvorfor der ikke kan opkræves tilslutningsbidrag herfor. I henhold til forsyningspligten er spildevandsselskabet herefter alene forpligtet til at føre stik frem til grundgrænsen af havnearealet.

Uddybende svar

Det lægges til grund i det følgende, at husbådene er beliggende på et havneareal.

Spildevandsbetalingslovens (lbk nr. 633 af 07/06/2010) § 2, stk. 1 fastslår, hvornår der kan opkræves tilslutningsbidrag. Bestemmelsen lyder som følger:

”Ved tilslutning af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab, pålignes et standardtilslutningsbidrag. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til et spildevandsforsyningsselskab, jf. dog stk. 4, 5 og 7. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der før den 1. januar 2010 var tilsluttet eller var pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler.” (DANVA fremhævning)

Tilslutningsbidrag opkræves altså for ejendomme.

En ”ejendom” i spildevandsbetalingsloven forstås i overensstemmelse med udstykningslovens (lbk nr. 769 af 07/06/2018) ejendomsbegreb. En ”ejendom” er således ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, se udstykningslovens § 2, stk. 1.

En husbåd har intet matrikelnummer, da saltede vande ikke kan udstykkes som fast ejendom. En husbåd er derfor ikke er en ejendom i udstykningslovens § 2, stk. 1’s – og dermed også spildevandsbetalingslovens - forstand.

På baggrund af ovenstående er det DANVAs vurdering, at der ikke kan opkræves tilslutningsbidrag for husbåde beliggende på et udmatrikuleret havneareal. Spildevandsselskabet kan således alene opkræve tilslutningsbidrag for selve havnearealet.

Det betyder omvendt, at spildevandsselskabet ikke er forpligtet til at etablere afledning fra husbådene til spildevandsanlægget. Havnen har ansvaret for at have faciliteter til at betjene bådene, hvorfor havnen, efter DANVAs opfattelse, har ansvaret for etablering heraf.  

I det tilfælde hvor et vandselskabs kloakledning går gennem havnearealet, kan der ske tilslutning til ledningen, der er beliggende på den private grund. Spildevandsselskabet kan i den forbindelse vælge at etablere et grenrør eller påhug, således at der kan ske tilslutning, se hertil DANVA vejledning ”Administrativ håndtering af vand- og kloakledninger” (vejledning nr. 83) s. B-11. Havnen må således selv stå for etablering af stikledning hen til bådene.

Det skal understreges, at dette alene er en service spildevandsselskabet kan vælge at yde. Er der blot ledt stik frem til grundgrænsen ét sted på ejendommen (havnematriklen) har spildevandsselskabet opfyldt sin forsyningsforpligtelse.

Vandafledningsbidrag

En husbåd udgør ikke en permanent placering og er således ikke permanent tilsluttet spildevandsanlægget. Derfor opstår spørgsmålet om, hvorvidt spildevandsselskabet kan opkræve vandafledningsbidrag af den enkelte husbåd.

Om opkrævning af vandafledningsbidrag i disse tilfælde fremgår det af Vejledning til om betalingsregler for spildevandsanlæg (vej nr. 12414 af 01/01/2001) pkt. 4.1, at

” Der skal endvidere betales vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller i tidsmæssigt afgrænsede perioder. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler eller ikke permanent tilsluttede afværgepumpninger.

Vandafledningsbidraget betales i ovennævnte situationer, uanset om der er tale om tilledning til ledning i fællessystem eller til regnvandsledning i separatsystem, da begge ledningssystemer er dele af det offentlige spildevandsanlæg.”

For beregning af vandafledningsbidrag i tilfælde som det foreliggende, se den omtalte vejlednings bilag 1, kapital 3, afsnit B.
Spørgsmålet behandles ikke yderligere her.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.