Spørgsmål

En forbruger, som anvender den lovbestemte afdragsordning på spildevandsområdet, foretager en ekstraordinær indbetaling. Må spildevandsselskabet i den anledning forkorte restløbetiden på afdragsordningen?

DANVAs vurdering

Det er DANVAs vurdering, at afdragsordningens restløbetid ikke påvirkes af ekstraordinære indbetalinger. Spildevandsselskabet er således ikke berettiget til at forkorte restløbetiden, ligesom der ikke skal gives en ny 20-årig afdragsperiode fra tidspunktet for den ekstraordinære indbetaling.

Uddybende svar

Rammerne for den lovbestemte afdragsordning fremgår af bekendtgørelse nr. 108/2015. Ifølge § 8, stk. 1 løber afdragsordninger over 20 år.

Det følger af bekendtgørelsens § 8, stk. 2, at ejendomsejeren til enhver tid har ret til helt eller delvist at indfri sine forpligtelser i henhold til en afdragsordning, og at ejendomsejeren herefter har "... ret til en reduktion af de samlede kreditomkostninger, der består af renter og omkostninger i den resterende del af afdragsordningens løbetid."

Med formuleringen om, at renter og omkostninger reduceres i "den resterende del af afdragsordningens løbetid" synes det at være forudsat, at afdragsordningens løbetid er uændret i anledning af ekstraordinære indbetalinger.

Dette underbygges af, at der ikke andetsteds i bekendtgørelsen er omtalt en mulighed for at regulere løbetiden i anledning af ekstraordinære indbetalinger.

Eftersom der er tale om en lovbestemt ordning, som er obligatorisk for spildevandsselskaberne at tilbyde på bekendtgørelsens vilkår (herunder vilkåret om, at afdragsordningerne løber over 20 år), vurderes der ikke at være mulighed for, at spildevandsselskaber på egen hånd kan regulere løbetiden ved ekstraordinære indbetalinger, når dette ikke fremgår af bekendtgørelsen.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.