Spørgsmål

Et spildevandselskab får borgerhenvendelser om, at der bør opsættes skilte og foretages indhegning osv. ved et frossent regnvandsbassin, som børn færdes på. Er det vandselskabets ansvar at opsætte skilte om, at isen er usikker?

DANVAs vurdering

Lovgivningen er ikke klar på dette område, men vi henviser til Teknologisk Instituts vejledning om regnvandsbassiner fra 2018, hvori der opstilles retningslinjer for, hvordan man kan undgå ulykker.

Uddybende svar

Området er ikke nærmere lovreguleret, men Teknologisk Institut har i år 2018 udstedt en vejledning om regnvandsbassiner (link), som har til formål at tjene som et inspirationskatalog til planlægning, udførelse og drift af regnvandsbassiner med natur og aktivitet.

Pkt. 7 i vejledningen omhandler sikkerhed i forbindelse med oplevelse ved og omkring vandet og den potentielle druknerisiko, som et regnvandsbassin indebærer. Indledningsvis fremgår det, at der ikke findes klare regler for sikkerhed og adgang til vand, hverken når det gælder naturlige søer, havne eller regnvandsbassiner. Der opstilles dog nogle retningslinjer for, hvordan man kan undgå ulykker, f.eks. ved opsætning af advarselsskilte, redningskranse og lignende.

Der henvises desuden til et notat fra Miljøstyrelsen fra år 2004, hvor styrelsen skriver, at regnvandsbassiner i boligområder bør være indhegnede for at forhindre ulykker. Hvis regnvandsbassiner har karakter af søer og er permanent vandfyldte, er det dog ikke ønskeligt at indhegne disse, da de ikke adskiller sig væsentligt fra andre åbne vandområder. I sådan en situation henviser styrelsen til, at kommunalbestyrelserne (efter 2010-udskillelsen af forsyningen, vil det være spildevandsselskaber) i forbindelse med Miljøbeskyttelsesloven er pålagt ansvar for det samlede kloaksystem, men at der ikke er behov for at fastsætte regler for indretning og drift af de enkelte kloaksystemers dele, herunder indhegning.

Spildevandsselskaberne har således formentlig ikke pligt til at iværksætte nogen tiltag med hensyn til tilfrosne regnvandsbassiner. Udgangspunktet må være, at hvis man bevæger sig ud på en tilfrossen sø, er det på eget ansvar – og i denne situation også forældrenes ansvar.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.