Spørgsmål

Skal der svares afgift efter vandafgiftsloven for skyllevand forbrugt til rensning af et ledningssystem?

DANVAs vurdering

Udgangspunktet efter vandafgiftslovens § 1 er, at der skal betales afgift af vand, der bliver ført gennem et ledningsnet fra vandboringer, lokale boringer/brønde. Da skyllevand forbrugt til rensning af et ledningssystem ikke positivt er undtaget afgiften i loven eller praksis, mener DANVA ikke, at dette kan undtages fra det afgiftspligtige vandforbrug.

Uddybende svar

Vi forudsætter, at der er tale om rensning af ledningssystem som led i den daglige drift af vandforsyning i et vandselskab.

Ifølge bekendtgørelse af lov om afgift på ledningsført vand (lbk nr. 926 af 27/06/2013) § 1 skal der betales afgift for ledningsført vand, der forbruges her i landet.

Lovens formål er at tilskynde vandværker og borgere at spare på vandet, se SKATs juridiske vejledning om ledningsført vand, punkt E.A.7.5.1.

Ledningsført vand omfattet af afgiften er ifølge SKATs juridiske vejledning om ledningsført vand, punkt E.A.7.5.3 vand, der bliver ført gennem et ledningsnet fra vandboringer, lokale boringer/brønde. Det fremgår endvidere, at regnvand eller drænvand opsamlet i bassiner eller lignende er undtaget afgiftspligten, selv om det bliver ført til en ejendom gennem en ledning. Afgørende for, om der skal svares afgift af vandforbruget er, at vandet bruges her i landet, og at vandet er ledningsført.

Loven efterlader ikke et spillerum til vandselskabet i forhold til, hvilke vandforbrug, der skal svares afgift for. På den baggrund mener DANVA, at der efter lovens ordlyd, må kræves positiv lovhjemmel for, at der ikke skal svares afgift for vand inden for det afgiftspligtige område. 

En sådan hjemmel fremgår af lovens § 24, stk. 1 om vand forbrugt ved ledningsbrud. Derimod findes ikke en tilsvarende hjemmel for så vidt angår skyllevand forbrugt til rensning af et ledningssystem.

Praksis synes at være restriktiv i forhold til den afgiftspligtige vandmængde (”forbrugt”). I oversigten over afgørelser, domme mv. i den omtalte vejledning, står der følgende:

Momsnævnet traf afgørelse om, at der ikke skulle betales afgift af vand brugt til gennemskylning af et vandværks ledningsnet efter en forurening af nettet med spildevand. Nævnet fandt, at der var tale om en helt ekstraordinær situation, der ikke var forudset ved udformningen af VANDAL 7, stk. 2. …

Dertil fremgår det af lovens § 14, stk. 1 om opkrævning af afgiften, at

”kommunen fastsætter de nærmere regler for indbetalingen af afgiften. Kommunen kan bestemme af almene forsyningsselskaber kan opkræve afgiften”

Denne passus specificerer, hvor der efterlades et spillerum til opkræveren.

Sammenholdt med lovens § 1, som klart og tydeligt angiver hvilket vand, der skal svares afgift af, lovens § 24, stk. 1, som ligeledes klart og tydeligt afgiftsfritager vand forbrugt ved ledningsbrud, og lovens formål, er det næppe hjemmel til, at skyllevand forbrugt til rensning af ledningssystem er afgiftsfritaget, eller at det lokalt besluttes, at der ikke skal svares afgift af sådant vand.

Vandselskabet kan derfor ikke fritage skyllevand forbrugt til rensning af et ledningssystem fra afgift efter vandafgiftsloven.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.