Spørgsmål

  1. Kan en spildevandsforsyning have driftsbidrag, der indeholder et delelement, der består af et fast beløb?
  2. Kan der evt. også differentieres mellem de forskellige driftsbidrag, der opkræves af kunder i forsyningsområdet? Der tænkes især på muligheden for dels at have en differenciering mellem virksomheder og almindelige kunder dels en differentiering mellem forskellige virksomheder.

DANVA har forstået det således, at spørgsmålene er rejst ud fra et ønske om en mere eksplicit hensyn til rimelig byrdefordeling.

DANVAs vurdering

  • Ja, det er lovligt at opdele vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del.
  • Ja, der kan undtagelsesvis differentieres.

Uddybende svar

Fast bidrag som del af driftsbidraget

Det følger udtrykkeligt af betalingslovens (LBK nr. 553 af 24/04/2020) § 2 a, stk. 7, at spildevandsselskabet kan vælge at opdele vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del. Den faste del af vandafledningsbidraget må dog ikke overstige 500 kr. inklusive moms pr. år. Den faste del af bidraget opkræves pr. stikledning frem til en ejendoms grundgrænse. Det variable vandafledningsbidrag beregnes som vandforbruget multipliceret med de af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte og af kommunalbestyrelsen godkendte kubikmetertakster.

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vejl. nr. 12414 af 01/01/2001) pkt. 4.2.

Differentiering

En ændring af betalingsloven (LOV nr. 132 af 16/02/2016) førte til den nugældende § 3, stk. 1, hvorefter spildevandsselskabet i særlige tilfælde kan fastsætte kubikmetertakster og faste bidrag forskelligt for geografiske områder. Lovforarbejderne til denne bestemmelse siger i vidt omfang det samme, som for den tilsvarende bestemmelse om differentiering i driftsbidrag efter vandforsyningslovens § 53, stk. 1, 3. pkt.

Det fremgår således af de specielle bemærkningerne til § 3, stk. 1, 3. pkt., at differentiering kan foretages i særlige tilfælde og at det udgør en undtagelse til hovedreglen om solidaritetsprincip. Det bemærkes i øvrigt, at spildevandsselskaber er underlagt et lighedsprincip i forhold til de tilsluttede forbrugere, hvorefter lige forhold skal behandles lige, medmindre relevante saglige hensyn kan retfærdiggøre en forskelsbehandling.

Som eksempler på forhold, der kan begrunde en differentiering, nævner lovbemærkningerne historiske eller fremtidige faktiske forhold vedrørende forsyningsmuligheder eller forsyningsydelser. Fusionerede spildevandsselskaber vil have mulighed for at differentiere taksterne inden for de tidligere forskellige forsyningsområder, da disse områder med overvejende sandsynlighed har haft forskellige takster. Herudover nævnes situationer, hvor et spildevandsselskab dækker flere kommuner (f.eks. efter en fusion), men hvor de enkelte kommunalbestyrelser stiller forskellige miljøkrav og servicekrav inden for den enkelte kommunes geografiske område.

Formålsbestemmelsen i betalingslovens § 1, stk. 1, skal iagttages, med den konsekvens, at differentierede takster ikke kan begrundes i sociale hensyn eller som indirekte støtte til erhverv.

Differentiering af takster er alene muligt for vandafledningsbidraget (både den faste og variable del), men ikke andre bidrag, f.eks. tilslutningsbidrag og vejbidrag.

For så vidt angår differentiering af takster i separatkloakerede områder i forhold til områder med fælles kloakering, gør de samme betragtninger sig gældende. Udgangspunktet er således solidaritetsprincippet, medmindre der er hjemmel til differentiering. Separatkloakering er ikke positivt nævnt i hverken lov eller forarbejder som en begrundelse for takstdifferentiering, hvorfor det ifølge DANVA er tvivlsomt, om denne situation er omfattet af undtagelsen.

DANVA har ikke kunnet finde en dom vedrørende denne relativt nye regel. Miljøstyrelsens vejledning er fra år 2001 og har således heller ikke beskrevet bestemmelsens anvendelsesområde.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.