Sagens omstændigheder

En hovedkloakledning har et forløb over en privat ejendom. Den pågældende hovedkloakledning er beliggende under en bygning og i bygningens fulde udstrækning. Bygningens afløbsinstallationer er tilsluttet hovedkloakledningen flere steder på strækningen under bygningen.

Spildevandsselskabet ønsker den pågældende hovedkloakledning nedlagt, idet ledningens tilstand er i meget dårlig stand. Hovedkloakledningen kan ikke saneres, da den ikke har den fornødne hydrauliske kapacitet, og skal derfor nedlægges.

Hovedkloakledningen er registret som værende tinglyst, men det har ikke været muligt at skaffe akten.

Spildevandsselskabet etablerer derfor en ny stikledning frem til ejendommens grundgrænse (med en placering uden for bygningen).

Spørgsmål

Hvem skal bære omkostningerne til ændring af ejendommens afløbsinstallationer, således de mange tilslutninger på hovedkloakledningen under bygningen afbrydes, samles og føres uden for bygningen, hvor de tilsluttes den nye stikledning? 

DANVAs vurdering

Det følger af spildevandsvejledningen, at kommunalbestyrelsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 30, kan pålægge grundejeren at afholde omkostningerne til ændring af ejendommens afløbsinstallationer i tilfælde, hvor der sker ændringer i de fysiske forhold. DANVA mener derfor, at grundejeren må bære omkostningerne - forudsat at flytningen er nødvendig, således at betingelsen om miljømæssig uforsvarlighed er opfyldt.

Uddybende svar

Forsyningspligten og grundejerens forpligtelse

Spildevandsselskabet forsyningspligt efter miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1121 af 03/09/2018) § 32 b, stk. 1, indebærer blandt andet, at spildevandsselskabet forpligtes til at føre stikledning frem til grundgrænsen, se miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 4. 

Grundejerne er forpligtet til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr 1469 af 12/12/2017) § 12.

Det konkrete tilfælde er en atypisk situation. Den gamle hovedkloakledning er placeret under grundejerens bygning til fordel for grundejeren, som har haft mulighed for tilslutning flere steder på ledning. Det følger af forsyningspligten i miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, at grundejeren som udgangspunkt ikke har krav på denne placering af kloakledning. Dette er til trods for, at grundejeren har indrettet sig på ledningens placering under bygning. 

Miljøbeskyttelsesloven § 30

Etableringen af kloakledning er en ændring i spildevandssystemets fysiske forhold. Om dette fremgår det af spildevandsvejledningen (vejl nr. 28 af juni 2018) pkt. 7.5.2,  at

”Når fælles kloakker ændres til separatkloakering, f.eks. ved renovering af afløbssystemet, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunalbestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af stikledningen for tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets anlæg, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af spildevandet i området.”

Grundejeren må således bære omkostningerne for flytning af egne stikledning, forudsat at betingelserne i miljøbeskyttelseslovens § 30 i øvrigt er opfyldt.

Det følger af miljøbeskyttelsesloven § 30, stk. 1, at

”Hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat efter § 28 og § 29, samt forudsætninger fastsat efter § 32, stk. 4, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.”

Ledningen er i meget dårlig stand og skal nedlægges, idet den ikke kan saneres. Nedlæggelsen er derfor nødvendig, idet hovedkloakledningen ikke er miljømæssig forsvarlig På denne baggrund anser DANVA betingelserne for påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 30, stk. 1, for opfyldt.

Af disse grunde vurderer DANVA, at grundejeren må bærer omkostningerne til de nødvendige ændringer af ejendommens afløbsinstallationer. 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.