Spørgsmål

I perioden 1997-2017 er vandafledningsbidraget ved en forsyning sket i 15-måneders perioder, og der har været et overlap i målingen i en periode i 1998. Samtidigt er der opstået spørgsmål om reguleringen af opkrævning og lignende i perioden, primært betydning af udviklingen i reguleringen.

Svar

DANVA vurderede på baggrund af det fremsendte fra forsyningen, at der ikke er noget, der strider mod gældende lovgivning.

Tilsyneladende er der sket en dobbeltopkrævning af vandafledningsbidrag i de 3 sidste måneder af 1997. Hvis dette rent faktisk har medført dobbeltbetaling, har dette næppe været i overensstemmelse med de gældende regler på daværende tidspunkt.

Som følge af forældelsesloven er det dog ikke muligt for den nuværende ejer af boligejendommen at få en tilbagebetaling fra vandselskabet, som kompensation for den daværende eventuelle dobbeltbetaling.

Det forhold, at kunden afregnes for 15 måneder i fra 1. okt. 2016 – 31. dec. 2017 som følge af overgang til en ny aflæsningsperiode er ikke i strid med den gældende lovgivning. Der lægges i den forbindelse vægt på, at der ikke er sket en dobbeltbetaling.

DANVAs vurdering

 1. For perioden 1995 og før og frem til 2000 fremgik bestemmelsen om betaling af vandafledningsbidrag for boligejendomme af de daværende betalingslovbekendtgørelsers (nr. 644, 1992 som afløses af nr. 923, 1997) § 2, stk. 2 og stk. 3 (indholdet fra de nævnte bestemmelser i 1992 loven blev videreført uændret i 1997 loven), som er citerede herunder:
  Stk. 2. De årlige bidrag til anlæg og drift kan kun opkræves fra ejendomme, der er tilsluttet spildevandsanlægget.

  Stk. 3. Bidragene efter stk. 2 fastsættes for boligenheder efter et skønnet vandforbrug på ikke over 170 m3. Hvor vandmåler kræves, fastsættes bidragene efter det faktiske vandforbrug. Kommunalbestyrelsen kan give adgang til, at bidrag fastsættes efter målere opsat uden krav herom.

  Med hensyn til afregning og takstperiode var der ingen retningslinjer i den daværende vejledning til betalingsloven (nr. 124, 1992).

  Det beskrevne hændelsesforløb er ikke i strid med de citerede bestemmelser fra den daværende betalingslov.

 

 1. Det fremgår af hændelsesforløbet, at der tilsyneladende skete en dobbeltopkrævning af vandafledningsbidrag fra boligejendommen for perioden 1. okt. til 31. dec. 1997. Hvis der var tale om dobbeltopkrævning og der rent faktisk skete en dobbeltbetaling i den nævnte periode har dette næppe været i overensstemmelse med gældende regler på daværende tidspunkt. DANVA kan dog ikke fastslå dette med sikkerhed. Under alle omstændigheder burde en eventuel dobbeltbetaling være blevet rettet, således at den daværende ejer blev kompenseret for dobbeltbetalingen. Det fremgår ikke af hændelsesforløbet, om den daværende ejer blev kompenseret for en dobbeltbetaling.
 2. Den nuværende boligejer har ikke krav på at modtage kompensation for en eventuel dobbeltbetaling tilbage fra 1997. Dette følger af reglerne om den almindelige forældelsesfrist. Efter den gældende forældelseslov (nr. 1238, 2015) er den almindelige forældelsesfrist 3 år, jævnfør lovens § 3, stk. 1.
 3. For perioden 2000 og frem til nutiden fremgår bestemmelsen om betaling af vandafledningsbidrag for boligejendomme af den gældende betalingslovsbekendtgørelses (nr. 633, 2010) § 2 a., stk. 1 – 2 og stk. 4 samt § 3, stk. 1. § 2 a., stk. 4 har følgende ordlyd:

  Stk. 4. Vandafledningsbidraget fastsættes som udgangspunkt efter vandforbruget og beregnes som vandforbruget multipliceret med den af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte og af kommunalbestyrelsen godkendte kubikmetertakst, jf. § 3, stk. 1. Hvor vandmåler kræves, beregnes bidraget ud fra det målte vandforbrug. Spildevandsforsyningsselskabet kan give adgang til, at bidrag fastsættes ud fra det målte forbrug, selv om vandmåleren er opsat uden krav herom. I andre tilfælde fastsættes bidraget efter et skønnet vandforbrug. Det skønnede forbrug kan for boligenheder ikke overstige 170 m3 pr. år, jf. dog § 7 b, stk. 1.

  I den nugældende vejledning til betalingsloven (nr. 12414, 2001) fremgår blandt andet følgende under punkt 4.6.2 Takstperiode:

  Vandafledningsbidraget er som udgangspunkt et årligt bidrag, fordi det i modsætning til tilslutningsbidraget er løbende og normalt opkræves på årlig basis. Dette hindrer imidlertid ikke, at kommunen i en overgangsperiode vælger at opkræve vandafledningsbidraget for en kortere eller længere periode end et år. Kommunen kan, når en ejendom kloakeres og ibrugtages, eksempelvis i midten af året, opkræve både den faste og den variable del af vandafledningsbidraget for en kortere periode.

  DANVA bemærker, at det i dag er vandselskabet og ikke kommunen, der har kompetencen til i en overgangsperiode at beslutte, om vandafledningsbidraget skal opkræves for en kortere eller længere periode end et år. Når vejledningen nævner kommuner, er det fordi vejledningen er fra 2001 og således ikke på alle punkter er opdateret i forhold til gældende lovgivning.

  I forhold til hændelsesforløbet i den konkrete sag er vedhæftede udtalelse fra Statsforvaltningen/Det kommunale tilsyn desuden interessant. I denne udtalelse accepterer Statsforvaltningen, at der ikke sammenfald mellem aflæsningsperiode og takstperiode.

 

 

 1. Ud fra ovenstående skildring af regelgrundlaget vurderer DANVA, at det beskrevne hændelsesforløb fra 2000 og frem til i dag ikke er i strid med gældende lov og retningslinjer. Det bemærkes i den forbindelse, at takstperioden over 15 måneder fra oktober 2016 til og med december 2017 kun er sker i en overgangsperiode og at der ikke er tale om dobbeltbetaling.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.