Spørgsmål

 1. Hvordan er reguleringen af afledning ved gravitation fra stueplan?
 2. Opkrævning af tilslutningsbidrag ved tilslutning af fællesprivate anlæg til forsyningen.

Svar

 1. Begrebet afledning ved gravitation fra stueplan er ikke nærmere defineret i lovgivningen.

  Kommunen kan give byggetilladelser til at bygge i en kote lavere end vejkoten.

  Det er i praksis sådan at forsyningen skal bekoste en pumpe opstillet på forbrugerens ejendom hvis der ikke kan afledes fra gravitation fra stueplan.

  Forsyningen skal altså, som udgangspunkt, løse afledningsproblemer med pumpeløsninger, og ikke ved at sænke forsyningsledninger i vejnettet så afledning ved gravitation bliver mulig. DANVA vurderer at sænkning af ledninger lovligt kan vælges som løsning af forsyningen, men at ingen kan kræve at denne løsning anvendes.

 2. Opkrævningen af tilslutningsbidraget skal fastsættes konkret, hvorfor en regel om betaling af 30 % af standardtilslutningsbidraget, efter DANVAs vurdering, er ulovlig. Der kan konkret fastsættes lavere tilslutningsbidrag for tilslutning af fællesprivate anlæg. Dette skal have hjemmel i lighedsprincippet, betalingsloven og betalingsvedtægten.

DANVAs vurdering

 1. Der er ikke bestemmelser i Bygningsreglementet fra 2015 eller 2018 der forhindrer at der bygges i koter lavere end vejkoten. Medmindre kommunen tager højde for koter i sin planlægning, er det derfor DANVAs vurdering, at der kan bygges i koter lavere end vejkoten, forudsat der gives byggetilladelse hertil.

  Fortolkningen af begrebet stueplan er ikke gennemgået i lovgivningen. DANVA vurderer ud fra en ordlyds- og formålsfortolkning, at der menes det naturlige stueplan i terrænet. Dermed kan forbrugeren ikke påstå, at stueplanet ikke følger terrænet på det punkt huset er bygget.

  Det fremgår af pt. 1.6 i vejledningen til betalingsloven:

  I den administrative praksis er det fastslået, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation, og at det som led i kloakforsyningens forsyningspligt er kloakforsyningen, der skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation.

  Dette udgangspunkt følger af forsyningspligten i miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 4 samt spildevandsbekendtgørelsen § 9.

  Hvis det ikke kan lade sig gøre at aflede fra stueplan fra gravitation skal forsyningen bekoste en pumpe sat på grundejeren ejendom. Det er vigtigt, at forsyningen ikke betaler for ledningsnettet på ejendommen, men derimod alene for pumpen, se § 9 i spildevandsbekendtgørelsen.

  Forsyningen skal alene bekoste pumpen/trykanordningen, elinstallationen og lignende anlæg tæt knyttet til pumpen.

  Hvis grundejeren ikke frivilligt vil acceptere tinglysning af forsyningens ret til placering af systemet kræves der, at kommunen eksproprierer i fornødent omfang.

  Udgifter til el til pumpen betales af forsyningen.

  Vurderingen er tiltrådt af kommunaltilsynet og Miljøstyrelsen i ”Søllerødsagen”, j.nr. 2004-2221/181-1. Sagen kan ikke findes i Miljøstyrelsens portal, men DANVA kan fremskaffe den hvis det skulle være af interesse.

 2. Et privat eller fælles privat spildevandsanlæg kan efter aftale mellem grundejeren eller spildevandslauget og forsyningen tilsluttes et offentligt spildevandsanlæg uden en offentlig overtagelse af det fælles private anlæg, f.eks. således, at det private detailkloakanlæg tilsluttes forsyningens hovedledning og renseanlæg.

  Vejledningen til betalingsloven lægger op til en konkret fastsættelse af tilslutningsbidraget efter principperne i betalingslovens § 2.

  Dette betyder, at forsyningen ikke kan have en regel om et fast bidrag for tilslutning. Det har forsyningen imidlertid fastsat i betalingsvedtægten punkt 3.1.9.

  Der er et dobbelt hjemmelskrav i betalingsloven. Det betyder at forsyningen først kan opkræve bidrag når de har mulighed herfor efter loven og efter betalingsvedtægten.

  Forsyningen kan, efter DANVAs vurdering, pt. ikke opkræve i tilslutningsbidrag på 30 % af standardtilslutningsbidraget, dog ikke under udgifterne til detailledninger m.v. efter punkt 3.1.9 i betalingsvedtægten. Dette er ulovligt efter betalingsloven § 5, stk. 3.

  DANVA anbefaler, at betalingsvedtægten ændres, så betalingsloven overholdes, eventuelt med inspiration fra standardbetalingsvedtægten kapitel 3 punkt 4. standardbetalingsvedtægten findes som bilag A til vejledningen.

  Det følgende er en vejledning i hvordan i skal opgøre tilslutningsbidraget efter loven, og dermed ikke hvad i har mulighed for på baggrund af den gældende betalingsvedtægt.

  Lighedsprincippet skal også overholdes af forsyningen, idet den opererer som et naturligt monopol. Dette betyder at forsyningen ikke kan opkræve lavere tilslutningsbidrag for en gruppe forbrugere (der har et fælles privat anlæg) end andre grupper der tilsluttes forsyningens anlæg direkte, hvis der ikke er en grund hertil.

  Forsyningens begrundelse for ikke at opkræve et fuldt tilslutningsbidrag for de enkelte forbrugere i lauget skal altså være at udgifterne ved tilslutningen ikke matcher det fulde bidrag.

  DANVA vurderer at de typiske begrundelser for at opkræve et mindre tilslutningsbidrag for tilslutning af fællesprivate anlæg ville være forestående overtagelse af anlægget, små faktiske udgifter til tilslutningen og grundende anført i § 2, stk. 8 i betalingsloven. Tilslutningsbidraget skal mindst udgøre omkostningerne ved placering af detailledningerne, se også betalingsvedtægten.

  Betalingslovens § 2, stk. 8 kan kun anvendes i meget få tilfælde, se vejledningen til betalingsloven s. 30-31. Af forarbejderne til loven nævnes det, at bestemmelsen skal anvendes i tilfælde hvor de faktiske omkostninger ved tilslutningen er helt ude af proportioner med et fuldt tilslutningsbidrag. Dette vil i givet fald være tilfældet her, idet et fuldt bidrag fra samtlige boligenheder vil være meget stort, mens forsyningens ledningsnet alene skal tilsluttes et punkt. Dette har DANVA dog ikke mulighed for at vurdere på stående fod.

  Hvis der gives dispensation ved tilslutningen efter § 2, stk. 8, risikerer forsyningen at skulle give dispensationer i lignende sager efter lighedsprincippet.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.