Spørgsmål

Kan et spildevandsselskab opkræve supplerende tilslutningsbidrag, når en parcel ændre anvendelse fra bolig til erhverv, og der tidligere er betalt tilslutningsbidrag for parcellen?

Svar

Af betalingslovens § 2, stk. 1, 2. pkt., fremgår direkte af ordlyden, at der ikke kan opkræve tilslutningsbidrag fra ejendomme, der én gang har betalt. Hertil fremgår af betalingsvejledningen, at dette er uanset en ændring i ejendommens anvendelse.

Spildevandsselskabet kan på baggrund heraf ikke opkræve supplerende tilslutningsbidrag for parcellen ved ændring i anvendelse fra bolig til erhverv.

Uddybende svar

Forudsætninger

Det lægges til grund for besvarelsen, at der ikke sker en tilslutning ved ændring af matriklens anvendelse, og at der ikke er tale om en udstykning i forbindelse med ændringen. Ejendommen ændrer således alene funktion.

Betalingslovens § 2, stk. 1

Adgangen for spildevandsselskaber til at opkræve tilslutningsbidrag er reguleret i spildevandsbetalingslovens (lbk nr. 633 af 07/06/2010) § 2. Af bestemmelsens stk. 1, 2. pkt. fremgår

”Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til et spildevandsforsyningsselskab, jf. dog stk. 4, 5 og 7”

Af bestemmelsens ordlyd fremgår således direkte, at der alene kan opkræves yderligere bidrag for en ejendom, der tidligere har betalt tilslutningsbidrag, i tilfælde omfattet af § 2, stk. 4, 5 og 7.
Ud fra det oplyste er der hverken er tale om en udstykning fra en boligejendom, en ændring i beregningsgrundlaget for en erhvervsejendom eller manglende tilslutning for tag- og overfladevand.  DANVA finder derfor ikke grundlag for, at der kan opkræves supplerende tilslutningsbidrag i medfør af BL § 2, stk. 4, 5 og 7. 

Det fremgår af vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vej nr. 12414 af 01/01/2001)  pkt. 3.1 om hvem der kan opkræves tilslutningsbidrag fra, at

”At der ikke kan opkræves yderligere tilslutningsbidrag i disse situationer gælder uanset størrelsen af det tidligere betalte tilslutningsbidrag, ligesom det gælder for tilsluttede ejendomme, selvom der ikke er opkrævet tilslutningsbidrag i forbindelse med tilslutningen.

En ændret anvendelse af en ejendom, f.eks. opførelse af flere boligenheder eller en forøgelse af afledningen, udløser ikke et nyt tilslutningsbidrag.” (DANVA fremhævning)

En ændring i anvendelsen af en ejendommen danner således ikke grundlag for opkrævning af yderligere tilslutningsbidrag.

Om tilslutningsbidrag fremgår generelt af Karnovs Lovsamling, 2017, s. 3761, note 27 til BL § 2, stk. 1, at

”Tilslutningsbidraget er at betragte som et slags indmeldelsesgebyr for at deltage i spildevandsforsyningen, der kun skal betales én gang. Der kan således som udgangspunkt ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag, når ejendommen er tilsluttet eller er pålignet et bidrag, der endnu ikke er betalt”

Noten støtter således op om denne tolkning. 

Retspraksis

DANVA er ikke bekendt med retspraksis om dette tilfælde.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.