Spørgsmål

Er der en klar definition på, hvad det betyder, at vandselskaber skal aflede ved gravitation fra stueplan? Vil der være typer af kældre, hvor vandselskaber vil have pligt til at aflede ved gravitation?

DANVAs vurdering

Vandselskaber har kun pligt til afledning ved gravitation fra stueplan. Det indebærer, at grundejer selv er forpligtet til at sørge for pumper eller tryksatte systemer i forbindelse med afledning af spildevand fra alle niveauer under stueplan og dermed fra alle typer af kældre. Stueplanet er det plan i bygningen, hvor gulvet ligger i niveau med eller umiddelbart over terræn.

Uddybende svar  

  1. Ifølge vandselskabernes forsyningspligt påhviler det vandselskaberne at sikre afledning af spildevand ved gravitation fra stueplan, jævnfør punkt 1.6 i vejledningen til betalingsloven (nr. 12414, 2001). Er dette ikke muligt, er vandselskaber forpligtede til bekoste, anlægge og drive pumpe eller tryksat system på den pågældende ejendom.
  2. Det fremgår af punkt 2 i Arealvejledningen i Bygnings- og boligregistret (BBR), at stueplanet er det plan i bygningen, hvor gulvet ligger i niveau med eller umiddelbart over terræn.
    Det følger endvidere af punkt 5.1 i arealvejledningen, at der er tale om en kælder, når gulvet ligger under terræn. Det afgørende for om der tale om en kælder er således, at gulvet ligger under terræn og ikke, hvor langt gulvet ligger under terræn.
    Dette indebærer efter DANVAs vurdering også, at et etageplan hvor gulvet kun i den ene side er helt eller delvist under terrænniveau også er at betragte som en kælderplan.
  3. Det følger af punkt 1 og 2, at der ikke vil være nogen typer af kældre, hvor vandselskaber er forpligtede til at aflede ved gravitation. Så for alle typer af kældre, er det grundejeren selv, der ved brug af pumpe eller tryksatte systemer må sikre, at spildevandet kan afledes til vandselskabets kloak, hvis dette ikke er muligt ved gravitation.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.