Spørgsmål

Spildevandsselskabet vil separatkloakere et område og ønsker at nedlægge gamle spildevandsanlæg, som består af en fællesledning og en pumpestation. Spildevandsselskabet kan ikke nedlægge hele fællesledningen, da en del af fællesledningen samt pumpestationen stadig ønskes i funktion til afledning af drænvand.

Kommunen/den daværende kommunale kloakforsyning har tilbage i 1963 jævnfør en landvæsenskommissionskendelse påtaget sig at bortskaffe drænvand fra området via en del af kloaksystemet og ved pumpning.

Spildevandsselskabet ønsker at udtræde af den vedligeholdelse, der dels vil være for den del af fællesledningen, der fremover over alene skal aflede drænvand og dels vedligeholdelse af pumpen, der fremover udelukkende skal tjener til afledning af drænvand.

Hvordan vil proceduren være for dette?

DANVAs vurdering

Grundejerne har i det konkrete tilfælde en gammel dræningsret efter vandløbslovens § 3, stk. 1 og 2. På grund af de lokale forholds beskaffenhed må drænvandet fremover bortledes via regnvandsledningen i det kommende separatsystem.

Den del af den gamle fællesledning samt pumpestation, der fremover udelukkende tjener til afledning af drænvand fra området bør fremover overgå til status som privat vandløb.

Kommunalbestyrelsen har hjemmel efter vandløbsloven til at påbyde, at anlæggene skifter status fra at være ejet og drevet af spildevandsselskabet til at være et privat vandløb, der vedligeholdes af de berørte interessenter/grundejere.

Uddybende svar

Landvæsenskommissionskendelse af 1963

I kendelsen indgik kommune og grundejere et forlig, hvorefter kommunen skulle tillade afledning af drænvand via kloaksystemet samt drive en pumpestation. Efter kendelsen har kommunen altså ansvar for kloaksystemet herunder at der også afledes drænvand via kloaksystemet. Kommunen fik ikke ejerskab eller vedligeholdelsesansvar for selve drænsystemet (altså til ledninger, der udelukkende afledte drænvand). 

Statusændring fra kloakledning til privat vandløb

Spildevandsselskabet ønsker, at trykledning og pumpestation nedlægges og bliver til et rørlagt vandløb. Dette rørlagte vandløb vil være omfattet af vandløbsloven (lbk nr. 127 af 26/01/2017) efter lovens § 2, stk. 1 og 2.

I den konkrete sag vurderer vi, at kommunen som vandløbsmyndighed har ret til at træffe afgørelse om, at den omtalte kloakledning (fællesledning) og pumpestation overgår til de berørte grundejere/interessenters ejerskab og drift som et privat vandløb. Vi henviser til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om vedligeholdelse af tidligere spildevandsledning i Middelfart Kommune (se NMK-43-00216). Vi mener også, at der i den konkrete tilfælde vil være tale om et privat vandløb og ikke et offentligt vandløb, jævnfør Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om nedklassificering af Dalby Møllebæk på strækningen st. 0 til st. 1626 (se NMK-43-00362).

En statusændring vil være en afgørelse, der skal træffes af kommunen som vandløbsmyndighed, se vandløbslovens § 7, stk. 1. Det betyder, at de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler skal overholdes, herunder parthøring af de berørte parter og lighedsprincippet, hvorefter lige forhold behandles lige. Spildevandsplanen (eventuelt et kortbilag) bør desuden rettes til, således at den tidligere kloakledning og pumpestation ikke længere fremstår som spildevandsselskabets ejendom og ansvar. 

Når den gamle kloakledning ændrer status til et privat rørlagt vandløb, vil det være op til hver enkelt interessenterne/grundejer at finde ud af, i hvilket omfang man vil benytte vandløbet og derved være med til at finansiere det.

Grundejernes ret til fortsat at aflede drænvand til regnvandsledning i nyt separatsystem

Der er oplyst, at der tidligere i området har været et åbent, naturligt privat vandløb, som ikke har været rørlagt, hvortil dræn har løbet til, og at dette er blevet nedlagt i forbindelse med kloakering (fællessystem) af området. Derfor kan DANVA ikke udelukke, at de berørte grundejere fortsat kan støtte ret på dræning efter vandløbslovens § 3.

Vi henviser i den forbindelse til  vejledning til spildevandsbekendtgørelse pkt. 2.1.8:

Som nævnt i kapitel 2.1.1 anses drænvand generelt ikke for at være spildevand og bør derfor som udgangspunkt ikke ledes til spildevandsledninger, bortset fra omfangsdræn ved bygninger. Der findes dog mange kloakopland, hvor drænvand i henhold til f.eks. tidligere landvæsenskommissionskendelser er tilsluttet kloakker. Det vil særligt være steder, hvor der reelt ikke har været andre nærliggende muligheder for tilslutning af dræn eller hvor der er kloakeret vandløb. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at optage et vandløb i spildevandsplanen, vil det være i overensstemmelse med god forvaltningsskik, at evt. eksisterende drænrettigheder bliver afviklet. Det kan f.eks. ske ved, at den eksisterende lovlige drænledning afkobles ved gennemførelse af en reguleringssag efter vandløbslovens § 17 samtidig med anlæg af et nyt vandløb/dræn efter vandløbslovens § 21. Det kan ikke udelukkes, at kommunalbestyrelsen pådrager sig et erstatningsansvar, hvis det ikke sker.”

Se også punkt 1.3 Afgrænsning af spildevandsanlæg i forhold til vandløb og drænledninger i vejledning til betalingsloven.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.