Spørgsmål

Må et kommunalt ejet spildevandsselskab være medejer af et fællesprivat spildevandsanlæg?

Svar

Det er DANVAs vurdering, at et kommunalt ejet spildevandsselskab ikke må være medejer af et fællesprivat spildevandsanlæg.

Uddybende svar

Kommunalt ejede spildevandsselskaber er underlagt et krav om hjemmel. Det betyder, at de kun må varetage de former for aktiviteter, der er nævnt i lovgivningen.

Lovgivningen indeholder ikke en udtrykkelig regulering af, om det er muligt for et kommunalt ejet spildevandsselskab at være medejer af et fællesprivat spildevandsanlæg. Generelt forudsættes det dog i lovgivningen, at spildevandsselskaberne selv ejer og driver spildevandsanlæggene.

Forholdet til privatejede spildevandsanlæg er reguleret i spildevandsbetalingslovens § 5-7. Disse regler indeholder ikke hjemmel til, at spildevandsselskaber kan være medejer af sådanne anlæg. 

Reglerne om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed i vandsektorlovens § 18, med tilhørende bekendtgørelse, giver mulighed for, at vandselskaber kan varetage visse aktiviteter med nær tilknytning til hovedvirksomheden. Heller ikke disse regler indeholder hjemmel til, at vandselskaber kan deltage i fællesprivate spildevandsanlæg som en tilknyttet virksomhed.

Det er på denne baggrund DANVAs vurdering, at der ikke er hjemmel til, at kommunalt ejede spildevandsselskaber kan være medejere af fællesprivate spildevandsanlæg.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.