Spørgsmål

Som følge af fejl ved registrering af en vandmålerstand, bliver det vandafledningsbidrag, der opkræves fra en ejendom et år meget større end de tidligere år. Ejendommen har været udlejet under tidligere og nuværende ejer af ejendommen. Ejeren af ejendommen har betalt det meget større vandafledningsbidrag til spildevandsselskabet. Ejeren mener, at dele af vandafledningsbidraget skal refunderes under henvisning til, at fejlregistreringen er sket i forbindelse med et ejerskifte på ejendommen.

Skal spildevandsselskabet refundere dele af vandafledningsbidraget? 

Svar

Ud fra det oplyste mener DANVA ikke, at spildevandsselskabet er forpligtet til at refundere dele af vandafledningsbidraget.

Det er ikke dokumenteret, at fejlregistreringen af vandmålerstanden er sket før ejerskiftet. Derfor er der ikke grundlag for, at spildevandsselskabet refunderer dele af vandafledningsbidraget.

Uddybning

DANVA har i vurderingen af den konkrete sag lagt følgende til grund:

  • At der udelukkende er tale om fejlregistrering af vandmålerstanden og dermed ikke, at der er tale om fejl i vandmåleren.
  • At spildevandsselskabet konsekvent har afregnet vandafledningsbidraget med ejeren – og altså ikke lejeren – på ejendommen.
  • At ejendommen har været udlejet under både den nuværende og den tidligere ejer.
  • At det er en lokal vandforsyning og altså en helt anden juridiske person end spildevandsselskabet, der har givet spildevandselskabet de målerdata, som spildevandselskabet bruger som grundlag for beregning af pligtigt vandafledningsbidrag for ejendommen.

På baggrund af sagens oplysninger er der tilsyneladende sket fejlregistrering af vandmålerstanden under den nuværende ejer af ejendommen. Det er derfor DANVAs vurdering, at det er den nuværende ejer, der må betale det korrigerede vandafledningsbidrag.


Den nuværende ejer har efter DANVAs vurdering kun krav på refusion for en del af vandafledningsbidraget, hvis vedkommende kan dokumentere, at fejlregistreringen af målerstanden skete under den tidligere ejer.


At ejendommen under både den nuværende og tidligere ejer har været lejet ud, er spildevandsselskabet uvedkommende, da det er ejere af ejendomme – og ikke lejere – der er forpligtede til betaling af skyldige bidrag – herunder vandafledningsbidrag – til spildevandsselskabet, jævnfør betalingslovens (lbk. nr. 633, 2010 med senere ændringer) § 1, stk. 4 og § 2 a., stk. 1 samt punkt 2.1.7 og 4.1 i vejledningen til betalingsloven (nr. 12414, 2001). I forlængelse af dette er det også spildevandsselskabet uvedkommende, at der har været skifte af lejere i den periode, den nuværende ejer har haft ejendommen.


Ligeledes er det spildevandsselskabet uvedkommende, at vandforsyningen har valgt at ændre opkrævningen for drikkevand på begæring af grundejerens anmodning. I den konkrete sag er vandforsyningen og spildevandsselskabet to forskellige juridiske personer, og desuden er reglerne for opkrævning af bidrag på vandforsyningsområdet og spildevandsområdet meget forskellige

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?