Spørgsmål

  • Er der mulighed for, at vandselskabet kan opkræve supplerende tilslutningsbidrag, når en erhvervsejendom omdannes til blandet bolig og erhverv?

Svar

Vandselskabet kan ikke opkræve supplerende tilslutningsbidrag fra ejendommen efter spildevandsbetalingslovens bestemmelser i § 2.  

Uddybning

1. Efter spildevandsbetalingslovens (LBK nr. 633 af 07/06/2010) § 2, 2. pkt., kan vandselskaberne som udgangspunkt ikke opkræve tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet. Spildevandsbetalingslovens § 2, stk. 5, giver imidlertid mulighed for at opkræve supplerende tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme.

Ved projektet omdannes en erhvervsejendom til bolig og erhverv. En ejendom med blandet bolig og erhverv er defineret som en erhvervsejendom i Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (VEJ nr. 12414 af 01/01/2001) punkt 2.2.1. Efter DANVAs vurdering er projektet ikke omfattet af undtagelsen i spildevandsbetalingslovens § 2, stk. 5, da det heri er en forudsætning, at der er sket en ændring i beregningsgrundlaget. I den omtalte vejledning punkt 3.4.2 fremgår det, at der hermed menes ændringer i det matrikulære areal og i nogle situationer også ved udstykning af ejendommen. Ved omdannelsen af erhvervsejendommen til blandet bolig og erhverv ændres beregningsgrundlaget ikke, da der ikke er sket matrikulære ændringer.

Dom af 14. februar 2013 (U 2013.1332 H) mener vi i øvrigt understøtter ovenstående. I dommen fastslog Højesteret, at vandselskaber ikke kan opkræve supplerende tilslutningsbidrag ved udstykning af boligejendomme fra en erhvervsejendom, der tidligere har betalt tilslutningsbidrag efter spildevandsbetalingsloven som erhvervsejendom.

2. På baggrund af ny principiel dom af 28. juni 2018 afsagt af Københavns Byret, kan det overvejes, hvorvidt vandselskabet er forpligtet til at detailkloakerer inde på matriklen i forbindelse med erhvervsejendommes omdannelse.

Dommen omhandler spildevandsselskabernes forpligtelser i forbindelse med detailkloakering ved omdannelse af erhvervsområde til boligområde. Med støtte i forarbejderne til miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1, fastslår retten, at vandselskabernes forsyningspligt ikke indebærer en pligt til, at vandselskaberne fører stik frem til udstykninger fra en allerede tilsluttet ejendom.

Ud fra det oplyste vurderer DANVA, at den foreliggende situation ikke er identisk med dommen af 28. juni 2018. Dommen vedrører udstykning af boligejendomme inden for matriklen af en erhvervsejendom, hvorimod den foreliggende situation vedrører omdannelse af erhvervsejendom til blandet bolig og erhverv uden, at der sker udstykning af matriklen. 

Dommens forståelse af forsyningspligten giver anledning til, at vandselskaberne bør overveje en praksisændring. I den forbindelse anbefaler DANVA, at vandselskabet er varsom, da dommen er anket til Østre Landsret og dermed kan tilsidesættes. Det kan derimod være hensigtsmæssigt at kombinere en praksisændring med en aftale mellem bygherre og vandselskab, som indeholder en klausul, hvorefter bygherren bekoster detailkloakeringen, men med mulighed for økonomisk godtgørelse for spildevandsanlægget i tilfælde af en eventuel tilsidesættelse af dommen af 28. juni 2018. For yderligere om dommens konsekvenser for igangværende sager se her

 

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?