Spørgsmål

Har spildevandsselskaberne ret til at kræve a conto betalinger for det statslige vejbidrag? Og kan Vejdirektoratet nægte at betale med henvisning til, at Vejdirektoratet ikke har adgang til at fortage sådanne forudbetalinger?

DANVAs vurdering

Vejdirektoratet ses ikke at have juridisk grundlag for at kunne bestemme betalingsvilkårene for det statslige vejbidrag (og i den forbindelse meddele, at vejbidraget fremover vil blive betalt bagudrettet). Det er derfor DANVAs vurdering, at spildevandsselskaberne fortsat har ret til at kræve a conto betalinger for det statslige vejbidrag.

Uddybende svar

Vejdirektoratet henviser til Budgetvejledningens pkt. 2.2.13 som argument for, at Vejdirektoratet ikke har adgang til at foretage forudbetalinger, i form af a conto opkrævninger for det statslige vejbidrag.

Budgetvejledningen er udarbejdet af Finansministeriet, der ligesom Vejdirektoratet er en del af den danske stat. Budgetvejledningen har karakter af en intern instruks for staten, som ikke er juridisk bindende for spildevandsselskaber. Ligeledes har ordlyden af Budgetvejledningen pkt. 2.2.13, om at det ”bør … tilstræbes, at der ikke er væsentlige tidsmæssige forskydninger” mere karakter af en henstilling, end et forbud.

Det er på denne baggrund DANVAs opfattelse, at Vejdirektoratet ikke er afskåret fra at betale a conto vejbidrag, som følge af Budgetvejledningens pkt. 2.2.13.

Det følger af betalingslovens § 3, stk. 2, at spildevandsselskaberne fastsætter de nærmere regler om betalingsordningen i en betalingsvedtægt. Det er således op til spildevandsselskaberne at afgøre hvilke betalingsvilkår, der skal gælde. Efter DANVAs vurdering gælder dette også betalingsvilkårene for vejbidrag, selvom disse ofte ikke skrives ind i betalingsvedtægten.

At der kan fastsættes vilkår om a conto betalinger for vandafledningsbidraget, er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 11/1990, side 97. Det er meget almindeligt, at spildevandsselskaber benytter sig af muligheden for at opkræve a conto betalinger for vandafledningsbidraget.

Vejdirektoratet ses ikke at have juridisk grundlag for at kunne bestemme betalingsvilkårene for det statslige vejbidrag (og i den forbindelse meddele, at vejbidraget fremover vil blive betalt bagudrettet). Det er derfor DANVAs vurdering, at spildevandsselskaberne fortsat har ret til at kræve a conto betalinger for det statslige vejbidrag.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.