Spørgsmål

Et spildevandselskab i sine betalingsvedtægter kræve af en borger/virksomhed, at de skal leje bimåler af vandselskabet?

DANVAs vurdering

Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. På den ene side kan spildevandsselskabet godt kræve, at deres forbrugere lejer bimåler af spildevandselskabet, forudsat at spildevandsselskabet ikke opnår en berigelse ved udlejningen. På den anden side kan spildevandsselskabet ikke afvises anden dokumentationsmetode, hvis denne er saglig.

Uddybning

1. Indledningsvist bemærkes, at DANVA alene har forholdt sig til spørgsmålet, om spildevandsselskabers mulighed for at fastsætte bestemmelser om bimålere i sine betalingsvedtægter i relation til dokumentation af betalingslovens (lbk nr. 633 af 07/06/2010)  § 2 a, stk. 5. Hovedmålere må ikke reguleres i spildevandsselskabers betalingsvedtægter

2. Det fremgår af betalingslovens § 2 a, stk. 5, at

” For erhvervsejendomme fastsættes vandafledningsbidraget efter vandforbruget fratrukket den vandmængde, der medgår til produktionen eller af anden grund ikke tildeles et spildevandsforsyningsselskab, jf. dog § 7 b, stk. 1.”

Bestemmelsen hjemler ikke, hvordan dokumentationen skal ske. Om bestemmelsens dokumentationskrav fremgår det af den kommenteret spildevandsbetalingslov af Moe, Mogens m.fl., 2. udgave, 1. oplag, s. 77, at der kan være taget nærmere stilling til dokumentationskravene i betalingsvedtægten. Dertil fremgår det af Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vej nr. 12414 af 1. januar 2001), at

”en forudsætning for fradraget er, at erhvervsvirksomheden kan godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget, på en måde som kommunalbestyrelsen kan acceptere. Kommunens godkendelse af fradrag kan for eksempel gøres afhængig af opsættelse af en bimåler eller en nærmere dokumenterede skønsmæssig beregning”

Spildevandsselskabet kan således godt, efter DANVAs vurdering, fastsætte bestemmelser om, at dokumentationen skal ske ved en af spildevandsselskabets lejede bimåler.

Denne adgang for spildevandsselskaberne er under forudsætning af, at spildevandsselskabet ikke opnår gevinst ved udlejning af bimålerne. Dette skyldes, at spildevandsselskaber er underlagt ”hvile-i-sig-selv”-princippet, hvorefter det følger, at indtjening og udgifter skal udligne hinanden.

3. Trods krav til dokumentationsmetoden i betalingsvedtægten kan spildevandselskabet formentlig ikke afvise anden dokumentation fra virksomheden, såfremt denne er saglig.

I den forbindelse henvises til MAD 1998.643 TR, hvor forbrugeren ifølge betalingsvedtægterne blev pålagt selv, at godtgøre størrelsen af den vandmængde, som der ønskes fritagelse for. Endvidere fremgik af betalingsvedtægterne, at dokumentationen for eksempel kunne ske ved opsætning af bimåler.

I afgørelsen fastslog tilsynsrådet, at dokumentationen også kunne ske på anden vis end ved en bimåler. Tilsynsrådet begrundede dette med, at udtrykket ”for eksempel” i betalingsvedtægten forudsætter, at også anden dokumentationsmetode kan benyttes. Dertil blev kommunen pålagt, at ”… foretage en konkret vurdering af, om der i den foreliggende sag kan anses for på anden måde at foreligge den fornødne dokumentation for fritagelse”.

Dommen kan ses således, at såfremt virksomheden anvender anden dokumentationsmetode er spildevandsselskabet ikke berettiget til at afvise godtgørelse af vandafledningsbidrag, jf. betalingsloven § 2 a, stk. 5, uden at en konkret vurdering af denne. Udgør metoden et teknisk, saglig grundlag for virksomhedens dokumentation, skal spildevandselskabet acceptere denne. 

Det bemærkes, at virksomheden har bevisbyrden for at kunne fører en sådan dokumentation.

Den i afgørelsen omhandlende betalingsvedtægt er, som  nævnt, formuleret på en sådan måde, at dokumentionsmetoden ikke kan forstås som entydig. Selvom spildevandsselskabet formulerer sin betalingsvedtægt på en sådan måde, at der stilles et klart og tydeligt krav til dokumentationsmetoden, vurderer DANVA, at spildevandsselskabet skal acceptere anden dokumentation, hvis denne er saglig.

4. Der henvises i øvrigt til tidligere DANVA udtalelse af 9. oktober 2013, om fradrag i vandafledningsbidrag for vand, der forbruges til produktion eller andet.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.