Spørgsmål

Kan en ejendom, der ikke udleder til kloak og ikke betaler vandafledningsbidrag:

a) Få fradrag for vandafledningsbidrag?

b) Få fradrag for spildevandsafgift?

DANVAs vurdering

a) Nej.

b) Ja, i visse situationer.

Uddybende svar

Der må sondres mellem vandafledningsbidrag og spildevandsafgift. Vandafledningsbidrag opkræves fra ejendomme for afledning til vandselskabets kloaksystem, hvorimod spildevandsafgift er en statslig afgift, som opkræves vandselskabers renseanlæg og ejendomme, der udleder direkte til søer, vandløb eller havet.

a) Fradrag for vandafledningsbidrag

Fradrag for vandafledningsbidrag er reguleret i spildevandsbetalingslovens (LBK nr. 553 af 24/04/2020) § 2 a, stk. 5. Det følger af denne bestemmelse, at en erhvervsejendom kan opnå fradrag for vand, der medgår til produktionen eller af anden grund ikke leveres til kloaksystemet. Ud fra de oplysninger DANVA har fået tilsendt, lægges det til grund, at den pågældende ejendom hverken udleder til kloak eller er kontraktretligt tilsluttet, hvorved ejeren ikke betaler vandafledningsbidrag, og derfor heller ikke kan få foretaget fradrag heri

b) Fradrag for spildevandsafgift

Det fremgår af spildevandsafgiftslovens (LBK nr. 478 af 14/04/2020) § 2, stk. 2, at ejeren af en ejendom med afløb, der udleder spildevand uden om et spildevandsanlæg, skal betale spildevandsafgift. Fradrag for spildevandsafgift er reguleret i § 7, stk. 3, 6. pkt., hvorefter ejere af erhvervsejendomme, der betaler afgift efter § 2, stk. 2, kun kan få fradrag for den del, der overstiger 1.000 m³. Denne fradragsmulighed er nærmere beskrevet i juridisk vejledning, pkt. E.A.7.13.6, under punktet ’Opgørelse efter vandforbrug’. Det følger heraf, at fradraget skal kunne dokumenteres, for eksempel ved bimåler. Det fremgår dog af den til DANVA tilsendte afregningsoversigt, at ejendommen udleder 261 m3, hvorfor betingelsen for at få fradrag (mere end 1.000 m³) ikke er opfyldt.

Derudover er der ifølge spildevandsafgiftsloven § 11, stk. 1, mulighed for, at en virksomhed kan få godtgjort 80 % af den del af spildevandsafgiften, der årligt overstiger 30.000 kr. Det er en betingelse herfor, at mindst 80 % af afgiften kan henføres til fx ”forarbejdningen af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse havdyr eller dele heraf”. Se yderligere omfattede situationer i § 11, stk. 1, nr. 2-3. Ifølge § 11, stk. 3, skal virksomheder, der benytter sig heraf, indberette godtgørelsesbeløbet til told- og skatteforvaltningen, hvis det samlede beløb overstiger 500.000 euro i et kalenderår. Muligheden for godtgørelse er beskrevet nærmere i juridisk vejledning, pkt. E.A.7.13.8, under punktet ’Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser)…’.

Det følger af spildevandsafgiftslovens § 7, at opgørelse af spildevandsmængder kan have betydning for størrelsen af spildevandsafgiften. Der kan læses nærmere herom i juridisk vejledning, pkt. E.A.7.13.6, under punktet ’Opgørelse af spildevandsmængden’.

Guide til at finde den juridiske vejledning om punktafgifter på spildevand

Skat.dk > Erhverv > Punktafgifter > Jura > Miljø- og energiafgifter > henvisning nederst på siden til Den juridiske vejledning > Punktafgifter > E.A.7 Miljø > E.A.7.13 Spildevand.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.