Spørgsmål

Kan spildevandsselskab opkræve supplerende tilslutningsbidrag for en ny boligenhed, som vil blive opført i et eksisterende rækkehuskompleks?

DANVAs vurdering

Af betalingslovens § 2, stk. 1, 2. pkt., fremgår direkte af ordlyden, at der ikke kan opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der én gang har betalt. Hertil fremgår af betalingsvejledningen, at dette er uanset en ændring i ejendommens anvendelse ved opførelse af flere boligenheder.

DANVA mener herefter ikke, at spildevandsselskabet har ret til at opkræve supplerende tilslutningsbidrag for den nye boligenhed.

Uddybende svar

Forudsætninger

Det lægges til grund for besvarelsen, at der er tale om en ejendom, der tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og at der ikke er tale om en udstykning i af ejendommen. Der er alene tale om en ændring i ejendommens funktion, der nu rummer flere boligenheder end tidligere.

Supplerende tilslutningsbidrag

Det fremgår af spildevandsbetalingslovens (LBK nr. 633 af 07/06/2010) § 2, stk. 1, 2. pkt., at

”Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til et spildevandsforsyningsselskab, jf. dog stk. 4, 5 og 7”

Det følger således direkte af ordlyden, at spildevandsselskaberne som udgangspunkt ikke har adgang til at opkræve tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet. Kun i tilfælde omfattet af § 2, stk. 4, 5 og 7, har spildevandsselskaberne en adgang til at opkræve yderligere bidrag.
Da der som nævnt ikke er tale om en udstykning af boligejendommen, finder betalingslovens § 2, stk. 4, ikke anvendelse på forholdet.

Det fremgår af vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vej nr. 12414 af 01/01/2001)  pkt. 3.1 om hvem der kan opkræves tilslutningsbidrag fra, at

”At der ikke kan opkræves yderligere tilslutningsbidrag i disse situationer gælder uanset størrelsen af det tidligere betalte tilslutningsbidrag, ligesom det gælder for tilsluttede ejendomme, selvom der ikke er opkrævet tilslutningsbidrag i forbindelse med tilslutningen.

En ændret anvendelse af en ejendom, f.eks. opførelse af flere boligenheder eller en forøgelse af afledningen, udløser ikke et nyt tilslutningsbidrag.” (DANVA fremhævning)

En ændring i anvendelsen af en ejendommen ved opførsel af flere boligenheder danner således ikke grundlag for opkrævning af yderligere tilslutningsbidrag.

Om tilslutningsbidrag fremgår generelt af Karnovs Lovsamling, 2017, s. 3761, note 27 til BL § 2, stk. 1, at

”Tilslutningsbidraget er at betragte som et slags indmeldelsesgebyr for at deltage i spildevandsforsyningen, der kun skal betales én gang. Der kan således som udgangspunkt ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag, når ejendommen er tilsluttet eller er pålignet et bidrag, der endnu ikke er betalt”

Noten støtter således op om denne tolkning. 

Praksis på området

Miljøstyrelsen har i 2003 udtalt sig om fortolkningen af reglen i betalingslovens § 2, for opkrævning af tilslutningsbidrag for ejendommen, hvorpå der opføres flere boligenheder. Udtalelsen er vedhæftet i mail.

Miljøstyrelsen udtaler heri, ”at der ikke kan opkræves yderligere tilslutningsbidrag for en ejendom, der tidligere har betalt eller er tilsluttet. Dette gælder også, selvom der opføres flere boligenheder, end der tidligere er betalt for.”  Dette støtte op om resultatet.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.