Spørgsmål

Hvis forsyningen indgår aftale med en grundejer om, at en ejendom udtræder af spildevandsforsyningen for så vidt angår tag- og overfladevand, kan tilslutningsbidraget tilbagebetales delvist, og oplysningen om, at ejendommen er udtrådt for tag- og overfladevand, kan registreres i BBR.

Kan og bør forsyningen tillige tinglyse aftalen om delvis udtræden på ejendommen?

Svar

Når en ejendom udtræder af spildevandsforsyningen for så vidt angår tag- og overfladevand, er det efter DANVAs vurdering hensigtsmæssigt at tinglyse en deklaration herom på ejendommen, så der ikke senere opstår tvivl om, hvorvidt ejendommen er udtrådt eller ej.

Uddybning

Reglerne om hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen, herunder betalingslovens § 4a og spildevandsbekendtgørelsens § 16, indeholder intet krav om, at en aftale om hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen, skal tinglyses på den pågældende ejendom. Det er således ikke et formelt krav, at en aftale om udtræden skal tinglyses, for at være gyldig.

Selvom tinglysning ikke er en betingelse for aftalens gyldighed, kan det efter omstændighederne være hensigtsmæssigt at tinglyse aftalen på ejendommen, eksempelvis for at sikre kendskabet til aftalens eksistens om mange år.

Når en ejendom udtræder af spildevandsforsyningen for så vidt angår tag- og overfladevand, ophører ejendommens ret og pligt til at udlede tag- og overfladevand til spildevandsselskabets ledningsnet. Når ejendommen tidligere har været tilsluttet for både husspildevand og tag- og overfladevand, kan det ikke udelukkes, at der senere – typisk efter en længere årrække – opstår tvivl om, hvorvidt ejendommen (stadig) har ret til at udlede tag- og overfladevand.

Registreringen i BBR vil have en vis bevismæssig værdi, men da det ikke er ualmindeligt med fejlregistreringer i BBR, vil registreringen ikke nødvendigvis blive afgørende for udfaldet af en eventuel tvist. Hvis spildevandsselskabet fortsat er i besiddelse korrespondancen og aftalen vedrørende ejendommens udtræden, vil dette naturligvis have afgørende bevismæssig betydning, men det kan erfaringsmæssigt være meget vanskeligt at finde de gamle dokumenter frem, hvis behovet først opstår om mange år.

Den bedste sikkerhed for, at forsyningen i fremtiden kan bevise, at en ejendom er udtrådt for tag- og overfladevand, er således at tinglyse en deklaration herom.

Ved at angive størrelsen af det tilbagebetalte beløb i deklarationen, kan det desuden sikres, at tilslutningsbidraget i forbindelse med en eventuel senere genindtræden, mindst svarer til det tilbagebetalte beløb, jf. betalingslovens § 4 a, stk. 3, 3. pkt.

 

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?