Spørgsmål

Der er på en ejendom i landzone registreret to bygninger ifølge BBR. Bygning 1 er registreret som enfamilieshus og bygning 4 som garage. Spildevandsselskabet skal spildevandskloakere og der er meget kuperet terræn ved ejendommen.

Opfylder spildevandsselskabet sine forpligtelser ved at etablere tilslutning således, at spildevand kun kan afledes ved gravitation fra stueplan i bygning 1?

DANVAs vurdering

Det korte svar er ”nej”. Idet der er tale om et eksisterende byggeri, hvor begge bygninger genererer eller må forventes at generere spildevand, er spildevandsselskabet forpligtet til at etablere tilslutning således, at spildevand kan afledes ved gravitation fra stueplan i begge bygninger.

Uddybende svar

Forsyningspligt

Spildevandsselskaber skal som følge af sin forsyningspligt sikre afledning af spildevand ved gravitation fra stueplan, se vejledning til betalingsloven (vej nr. 12414 af 01/01/2001) pkt. 1.6. Er dette ikke muligt, er vandselskaber forpligtede til at bekoste, anlægge og drive pumpe eller tryksat system på den pågældende ejendom.

Det fremgår af punkt 2 i Arealvejledningen i Bygnings- og boligregistret (BBR), at stueplanet er det plan i bygningen, hvor gulvet ligger i niveau med eller umiddelbart over terræn.

Som følge af forsyningspligten har ejeren af en ejendom, efter DANVAs opfattelse, krav på at kunne aflede fra stueplan på hele det bebyggede areal. Der skal med andre ord kunne afledes ved gravitation fra stueplan hvor som helst fra bygningens ”fodaftryk” på jorden.

Det konkrete tilfælde

Det konkrete tilfælde omhandler et eksisterende byggeri. Det er DANVAs opfattelse, at der ved eksisterende byggeri skal kunne afledes ved gravitation fra stueplan i bygninger, hvor der afledes spildevand eller kan forventes at aflede spildevand.
Ved et fysisk sammenhængende bygningskompleks, skal der kunne afledes fra stueplan i hele komplekset, såfremt en del af dette er spildevandsgenerende.
Ved selvstændige bygninger, som er placeret væk fra det resterende byggeri, må der foretages en konkret vurdering. Er bygningen eksempelvis et skur, må det ud fra indretningen forventes, at der ikke er eller må forventes at være spildevandsgenererende aktivitet. Herefter følger det af almindelig fornuft, at der ikke skal kunne afledes fra denne bygning.

I det konkrete tilfælde generere Bygning 1 spildevand, hvorimod der er uvist, om dette også er tilfældet for så vidt angår bygning 4. Det må forventes, at der i bygning 4 kan være spildevandsgenerende aktivitet, uanset at dette ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt. På denne baggrund vurderer DANVA, at bygning 1 og 4 skal kunne aflede ved gravitation fra stueplan. Spildevandsselskabet er derfor forpligtet til at etablere tilslutning således, at spildevand kan afledes ved gravitation fra stueplan i begge bygninger.

Det bemærkes, at der ved nybyggeri skal kunne afledes fra det laveste område, hvor der må bygges på ejendommen.

DANVA mener i øvrigt, at denne betragtning gælder for både husspildevand og tag- og overfladevand.

Ved spørgsmål til ovenstående kontakt Jens Plesner på telefon +45 87 93 35 60.

Desuden henvises til DANVA udtalelse om definitioner i forbindelse med afledning fra stueplan og kældre. 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.