Vi gør opmærksom på, at vi i nedenstående giver vores bedste bud på nogle regelområder, der ligger uden for vores kernekompetencer.

Spørgsmål

Bortfalder spildevandsselskabets krav på tilslutningsbidrag, når ejer af ejendommen er gået konkurs eller ejendommen er begæret solgt på tvangsauktion?

DANVAs vurdering

Spildevandsselskabers anlægsudgifter, herunder tilslutningsbidrag, har som udgangspunkt ingen fortrinsret i forhold til en ejendoms tvangsauktion eller ejers konkursbo.

Kravet er ikke bortfaldet i disse tilfælde, men må anmeldes som et simpelt krav efter konkurslovens § 97, såfremt spildevandsselskabet ikke har sikret sit krav ved en tinglyst panterettighed.

Uddybende svar

Retsstillingen ved konkurs

Tidligere havde spildevandsselskabernes krav efter spildevandsbetalingsloven – herunder tilslutningsbidrag - fortrinsret i dagældende spildevandsbetalingslovs § 10 (ophævet ved L 2009 460). Efter bestemmelsen havde krav efter spildevandsbetalingsloven pante- og fortrinsret som de kommunale skatter, der påhviler fast ejendom.

Ved bestemmelsens ophævelse er spildevandsselskaber henvist til at inddrive skyldige bidrag efter samme regler som alle andre selskaber. Det betyder, at såfremt selskabet ikke har sikret sit krav ved en panteret, må kravet som udgangspunkt anmeldes i ejerens konkursbo som et simpelt krav efter konkurslovens (lbk nr. 11 af 06/01/2014) § 97.

Tinglysningslovens (lbk nr. 1075 af 30/09/2014) § 4, stk. 2 hjemler imidlertid, at visse krav har gyldig fortrinsret uden tingslysning. Bestemmelsen lyder som følger:

”Gyldige uden tinglysning er endvidere ydelser hidrørende fra foranstaltninger, der tjener til at sikre ejendommens forsyning med vand, lys, varme o.lign., dens forbindelse med omverdenen, afledning eller fjernelse fra ejendommen af vand eller andet, under forudsætning af, at nævnte foranstaltninger foretages af det offentlige selv eller efter en af det offentlige givet bemyndigelse. Anlægsbidrag til de nævnte foranstaltninger skal dog altid tinglyses.”

De fortrinsberettigede krav er vedligeholdelsesudgifter. Anlægsbidrag skal derimod som udgangspunkt tinglyses for at opnå fortrinsret. I Karnovs kommentarer til bestemmelsen 2. pkt. er det anført, at begrebet ”anlægsbidrag” skal forstås som udgiften til etablering af selve anlægget og udvidelser heraf samt forrentningen af disse beløb. Det betyder, at tilslutningsbidrag er et anlægsbidrag i tinglysningslovens forstand og det dermed ikke er en gyldig panterettighed på trods af manglende tinglysning.

Det anførte om, at tilslutningsbidrag som udgangspunkt ikke er et fortrinsberettiget krav fremgår i øvrigt også af SKATs vejledning G.A.3.7.3 om ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.

Påligning af fremtidig ejer?

Ved ejendommens afhændelse giver ejerskiftet anledning til at overveje, om tilslutningsbidraget kan pålignes en fremtidig ejer af ejendommen.

Efter spildevandsbetalingslovens (lbk nr. 633 af 07/06/2010) § 2, stk. 1 opkræves der et standardtilslutningsbidrag ved tilslutning af såvel boliger som erhvervsejendomme i by- og landzone til det offentlige kloaksystem. 

I miljøstyrelsens vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vej nr. 12414 af 01/01/2001) er det i pkt. 3.1, afs. 4 anført at tilslutningsbidraget skal opkræves fra ejendomme, der ligger inden for et kloakopland i kommunens spildevandsplan og som ikke tidligere har været tilsluttet eller er pålignet et tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

I ovennævnte lov og vejledning findes der ingen eksplicit angivelse af, hvorvidt betalingspligten påhviler den (juridiske/fysiske) person, der er ejer af ejendommen på tidspunktet for påligningen af tilslutningsbidraget, eller det i stedet påhviler den til enhver tid værende ejer af ejendommen.

DANVAs vurdering er derfor udarbejdet på baggrund af en fortolkning af de gældende regler og øvrige omstændigheder:

I ovenstående uddrag fra vejledning nr. 12414/2001 er det anført, at tilslutningsbidraget skal opkræves fra ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller er pålignet et tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg. Det nærmere tidspunkt for påligning af tilslutningsbidraget skal fastsættes i spildevandsselskabernes betalingsvedtægter.

Når tilslutningsbidraget er blevet pålignet ejeren, kan det ikke opkræves hos de ejere som overtager ejendommen– medmindre spildevandsselskabet har opnået pant i ejendommen, se pkt. 3.1, afs. 4 i vejl. nr. 12414/2001. Dette begrundes med ordlyden i pkt. 3.1, afs. 4 i vejledning nr. 12414/2001, hvorefter tilslutningsbidrag kun kan opkræves fra ejendomme, der ikke tidligere er blevet pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevand.

På baggrund heraf mener DANVA, at såfremt tilslutningsbidraget er blevet pålignet en tidligere ejer, kan en fremtidig ejer af ejendommen ikke pålignes tilslutningsbidraget, medmindre der er tingyst pant i ejendommen for dette bidrag.

Bemærkning

Efter vedtagelsen af ændringsloven til inddrivelsesloven (lov nr. 1575 af 27/12/2019) er det blevet muligt for kommunale vandforsyninger at lade private forestå inddrivelse på forsyningens vegne og lade den ikke-betalende kunde betale for omkostningerne forbundet med den private inddrivelse. Såfremt en kommunal forsyning ønsker at gøre brug af det nye inddrivelsesredskab, kræver det et aktivt valg fra forsyningens side inden 01.07.2020.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.