Spørgsmål

Kan vandafledningsbidrag opkræves af lejer af en ejendom?

DANVAs vurdering

Spildevandsselskabet kan opkræve vandafledningsbidraget direkte af lejer.

Imidlertid hæfter lejer ikke for gæld til spildevandsselskabet. Påligner spildevandsselskabet lejeren at betale vandafledningsbidrag, anbefaler DANVA derfor, at spildevandsselskabet indgår en klar og tydelig aftale med ejendommens ejer gående på, at afgiften kan pålignes denne, hvis lejer ikke betaler rettidigt.

Uddybende svar

Vandafledningsbidrag opkræves med hjemmel i spildevandsbetalingslovens (lbk nr. 633 af 07/06/2010) § 2a, stk. 1, der lyder som følger:

”For afledning til et spildevandsforsyningsselskab af spildevand, herunder filterskyllevand, kølevand og genanvendt tagvand, betales et årligt vandafledningsbidrag, jf. dog stk. 2 og § 2 b. Der betales endvidere vandafledningsbidrag for afledning af vand, der kan sidestilles med spildevand, herunder afværgevand, jf. dog § 2 b.”

spildevandsvejledningen (vej nr. 12414 af 01/01/2001) pkt. 2.1.7 fremgår, at 

”Bidrag til spildevandsanlæg omfattet af loven påhviler som udgangspunkt den til enhver tid værende ejer af en fast ejendom, der tilleder til det offentlige spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen, jf. lovens § 1, stk. 2, og § 10.”

Vandafledningsbidraget påhviler altså som udgangspunkt ejeren af en fast ejendom.

Der er imidlertid intet forbud imod, at vandafledningsbidrag opkræves af lejeren. Spildevandsselskabet har med andre ord valgfrihed mellem at opkræve hos ejer eller lejer af fast ejendom. Hæftelsen over for spildevandsselskabet er derimod ikke den samme for ejer og lejer. Af omtalte punkt i spildevandsvejledningen fremgår:

”Det er således som udgangspunkt alene ejeren af den faste ejendom, der hæfter for gæld til kloakforsyningen, også selvom ejeren af den faste ejendom har udlejet sin ubebyggede grund eller grund med tilhørende bygninger.”

Ejer af ejendommen er altså den eneste, der hæfter for gæld til spildevandsselskabet.

På baggrund heraf anbefaler DANVA, at spildevandsselskabet har en klar og utvetydig aftale med ejer om, at vandafledningsbidraget kan opkræves af denne, hvis lejer ikke betaler, såfremt vandafledningsbidraget pålignes lejer.

I forbindelse med aftaleindgåelsen kan spildevandsselskabet i øvrigt gøre ejer opmærksom på, at konstruktionen er til gunst for ejer. I forholdet mellem ejer og lejer fremgår det af lejeloven, at bidraget skal betales af lejer. Ved spildevandsselskabets opkrævning direkte af lejer undgår ejer – forudsat at lejer betaler – at opkræve vandafledningsbidraget af lejer.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.