Spørgsmål:

Kan man give fradrag for spildevand, der udledes uden for kloak uden en spildevandstilladelse?

DANVAs vurdering:

Retten til fradrag er afhængig af at der sker en lovlig udledning, hvorfor det er en betingelse for fradrag, at der er meddelt en spildevandstilladelse. Dette gælder uafhængigt af, hvad der i øvrigt fremgår af det enkelte spildevandselskabs betalingsvedtægt.

Uddybende svar:

En erhvervsejendom kan opnå fradrag for vand, der medgår til produktionen eller af anden grund ikke leveres til kloaksystemet. Denne fradragsret fremgår af spildevandsbetalingslovens § 2 a, stk. 5. Det er en generel betingelse for at udlede spildevand uden for kloak, at der er meddelt en spildevandstilladelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 1, som kommunalbestyrelsen meddeler efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 28. Dette gælder uanset hvad der i øvrigt er fastsat i det enkelte spildevandsselskabs betalingsvedtægter. Det er DANVA’s vurdering, at der ikke kan opstilles et krav om, at det eksplicit fremgår at betalingsvedtægterne, at fradrag er afhængig af en spildevandstilladelse. Dette må forklares med, at en ulovlig spildevandsudledning ikke skal kunne føre til fradrag og at en betingelse om lovlig udledning kan indfortolkes i spildevandsbetalingslovens regler om fradrag. Fradrag er således betinget af, at der foreligger en lovlig udledning og det er ikke en betingelse, at dette fremgår eksplicit af spildevandsselskabets betalingsvedtægter. DANVA anbefaler, at betalingsvedtægten på dette punkt udarbejdes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens standardvedtægt kap. 3, pkt. B, 2.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.