Spørgsmål

Skal ejendomme med kontraktligt medlemskab efter spildevandsbetalingsloven § 7a, stk. 2, betale spildevandsafgift?

DANVAs vurdering

En ejendom med kontraktligt medlemskab er enkeltudleder i spildevandsafgiftsloven § 2, stk. 1’s forstand. Afgiften overvæltes således ikke via vandafledningsbidraget, som ellers er tilfældet for vidt angår tilknyttede ejendomme. Derfor skal ejendomme med kontraktligt medlemskab betale afgift særskilt.

Uddybende svar

Spildevandsbetalingsloven (lbk nr. 633 af 07/06/2010) § 7a, stk. 2, fastslår prisen for kontraktligt medlemskab. Ejeren af ejendommen skal herefter betale standardtilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag svarende til ejendomme, der er tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab efter §§ 2-4. Bestemmelsens hensigt er, at kontraktligt medlemskab ligestilles økonomisk med tilsluttede ejendomme.

Efter spildevandsafgiftsloven (lbk nr. 1223 af 11/11/2016) § 2, skal afgift betales af fælles spildevandsanlæg (offentlige og private) og enkeltudleder.
For så vidt angår fælles spildevandsanlæg dækkes spildevandsselskabets udgifter til de statslige afgifter - herunder spildevandsafgiften - af bidrag fra de tilknyttede brugere, se Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vej nr. 12414 af 01/01/2001) pkt. 2.1.6. Sagt på anden måde opkræves, der ikke afgift fra spildevandsselskabets tilknyttede brugere.  
På samme måde overvæltes afgiften ikke via enkeltudlederes betaling af bidrag.

Hvorvidt ejendomme med kontraktligt medlemskab betragtes som enkeltudleder, nævner SKATs vejledning E.A.7.13.3 ikke direkte. Ejendomme med kontraktligt medlemskab må imidlertid betragtes som enkeltudleder, idet disse ikke er tilknyttet spildevandsselskabets renseanlæg, men har egen spildevandsløsning.

Der er altså ikke en fuldkommen økonomisk ligestilling mellem tilsluttede ejendomme og ejendomme med kontraktligt medlemskab, uanset at spildevandsbetalingsloven § 7a, stk. 2 lægger op hertil.

DANVA har været i kontakt med SKAT i april 2019, som har bekræftet dette