Spørgsmål

Kan spildevandsselskabet pålægge en kunde (havn) at foretage udregning af vandafledningsbidrag i overensstemmelse med lovens ordlyd samt at dokumentere sit fradrag på en bestemt måde?

DANVAs vurdering

Ja, havnen kan pålægges at udregne vandafledningsbidrag som vandforbrug fratrukket den vandmængde, der medgår til produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandselskabet. Med henblik på at det faktiske spildevandsforbrug lægges til grund for beregningen, kan spildevandsselskabet endvidere pålægge havnen visse dokumentionskrav.

Uddybende svar

Det følger af betalingslovens (LBK nr. 553 af 24/04/2020) § 2 a, stk. 1, at der betales et årligt vandafledningsbidrag for afledning af spildevand til et spildevandsforsyningsselskab. Ifølge § 2 a, stk. 5, fastsættes vandafledningsbidraget for erhvervsejendomme efter vandforbruget fratrukket den vandmængde, der medgår til produktionen eller af anden grund ikke tilledes et spildevandselskab. Havnen foretager dog regnestykket således, at der i det totale vandforbrug, fratrækkes det spildevand, som tilledes kloak. Herved fremkommer et ”omvendt” regnestykke, som ikke er i overensstemmelse med betalingslovens § 2 a, stk. 5.

Det er en forudsætning for at opnå fradrag i vandafledningsbidraget efter § 2 a, stk. 5, at kunden over for spildevandsselskabet dokumenterer, hvor meget vand, der ikke føres til kloak. Spildevandsselskabet kan derfor kræve af havnen, at den fører acceptabel dokumentation herfor, hvilket ifølge vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vejl. nr. 12414 af 1. januar 2001) pkt. 4.2.2.3, kan ske ved opsættelse af en bimåler eller af nærmere dokumenterede skønsmæssige beregninger. Sidstnævntes pålidelighed kan f.eks. sikres ved en revisorpåtegning. 

I den kommenterede spildevandsbetalingslov af Moe, Mogens m.fl., 2. udgave, 1. oplag, s. 77, henvises der til, at man ser på hvilke dokumentationskrav, der opstilles i betalingsvedtægten. Det fremgår af Halsnæs’ Forsynings betalingsvedtægt pkt. 4.2, at fradrag kræver ”… at de vandmængder, der ønskes fradrag for, ledes gennem en af spildevandsselskabet godkendt fradragsmåler (bimåler)” og ”I særlige tilfælde hvor det, efter spildevandsselskabets vurdering, ikke er muligt at anvende fradragsmålere, kan spildevandsselskabet tillade, at der på anden måde skaffes dokumentation for størrelsen af den vandmængde, som der ønskes fradrag for. Spildevandsselskabet afgør hvilke krav der i givet fald skal stilles til dokumentation”.

Der henvises i øvrigt til DANVAs tidligere besvarelse vedrørende krav til dokumentationsmetoden ved godtgørelse af vandafledningsbidrag.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.