Spørgsmål

Kan ejeren af en ejendom, der er opdelt i to lejemål med hver sin vandmåler og stophane, men kun ét spildevandsstik, forlange, at vandselskabet opdeler vandafledningsbidraget i to og sender regningen til hver af de to lejere?

DANVAs vurdering

Der findes intet juridisk krav om, at spildevandsselskabet skal tilbyde at opdele den faste del af vandafledningsbidraget, og afregne dette direkte over for lejerne.

Uddybende svar

Det følger af spildevandsbetalingslovens (LBK nr. 553 af 24/04/2020) § 1, stk. 4, 1. pkt., at ”udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse af spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg […] dækkes af bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom […], der tilleder til spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg”. Det følger heraf, at det er ejeren der hæfter for betalingerne.

Det fremgår i overensstemmelse hermed, af pkt. 2.1.7 i Miljøstyrelsens vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vej nr. 12414 af 01/01/2001), at det er ejeren af den faste ejendom, der hæfter for gæld til spildevandsselskabet, også selvom ejeren af den faste ejendom har udlejet sin grund med tilhørende bygninger. Det fremgår videre, at det er spildevandsselskabet uvedkommende, hvorvidt en udlejer kan overføre disse udgifter til lejeren. Dette afhænger af lejelovgivningen og lejekontrakten, der indgås mellem lejer og udlejer.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.