Spørgsmål

DANVA har vurderet diverse juridiske forhold i forbindelse med frakobling af dræn fra kloaksystemet.

DANVAs vurdering

Nedenstående er DANVAs vurderinger i hovedtræk. For uddybende vurderinger se her.

  1. Kommunen har kompetencen til at afgøre, om drænvand skal tilkobles eller frakobles et kloaksystem.
  2. Drænvand må som udgangspunkt ikke afledes til et kloaksystem.
  3. Det er omtvistet, om der må opkræves vandafledningsbidrag for afledning af vand fra markdræn.
  4. Ved kommunal afgørelse om afkobling af drænvand fra kloaksystemet er spildevandsselskabet hverken forpligtet til at bekoste et alternativ eller til at dække omkostningerne for drænejerne.
  5. Under visse omstændigheder kan spildevandsselskabet bekoste nye vandløb mv.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.