Spørgsmål

a) Kan spildevandsselskabet eller kommunen bare administrativt markere de privat kloakerede områder i spildevandsplanen i forbindelse med opdateringer?

b) Hvor meget dokumentation skal spildevandsselskabet eller kommunen have for at kunne fastholde at en villavej/område er privat kloakeret?

c) Gør det en forskel, hvis kommunen har overtaget vejen efter 2010-udskillelsen af forsyningen?

DANVAs vurdering

Fællesprivate spildevandsanlæg skal fremgå af spildevandsplanen. Giver spildevandsplanen ikke et klart svar på, om et spildevandsanlæg tilhører spildevandsselskabet eller om det er et fællesprivat spildevandsanlæg, kan spildevandsselskabet inddrage relevante tinglyste dokumenter og oplysninger om, hvem der faktisk har vedligeholdt ledningerne. Spildevandsselskabets faktiske vedligeholdelse af ledninger kan således føre til, at ledningerne anses for at tilhøre spildevandsselskabet og ikke privat ejede. Ved vurderingen heraf, er det ikke i sig selv afgørende, hvem der ejer vejen.

Uddybende svar

a) Kan spildevandsselskabet eller kommunen bare administrativt markere de privat kloakerede områder i spildevandsplanen i forbindelse med opdateringer?

Fællesprivate spildevandsanlæg skal fremgå af spildevandsplanen, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 2 ( nr. 1317 af 04/12/2019) eller af et tillæg til spildevandsplanen. I praksis er spildevandsplanerne dog sjældent så detaljerede, at de er egnede til at afgøre, om et spildevandsanlæg er spildevandsselskabets eller om det er et fælles privat spildevandsanlæg. Om denne situation fremgår det af spildevandsvejledningen pkt. 2.1.11(vejl. nr. 28 af juni 2018), at man ved vurderingen af, hvem der har ansvaret for ledningerne, kan inddrage øvrige oplysninger om, hvilke anlæg spildevandsselskabet har etableret, drevet og vedligeholdt. Dette uddybes nærmere i Spildevandsbetalingsloven – En kommentar af Moe, Mogens m.fl., 2. udgave, 1. oplag, s. 104, hvor det med henvisning til MAD 2003.168 H fremgår, at hvis spildevandsselskabet er gået ind i vedligeholdelsesopgaven, selvom der er tale om et fællesprivat spildevandsanlæg, så må de pågældende ledninger i dag betragtes som en del af spildevandsselskabet net. Der henvises i øvrigt til vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vej nr. 12414 af 01/01/2001) pkt. 7.3 ”Offentlig overtagelse af private spildevandsanlæg”.

Moe skriver videre, at for så vidt angår nye fællesprivate spildevandsanlæg, tillades de alene oprettet, hvis der er et veldefineret spildevandslav, der har ansvaret og henviser her til spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 3. Det følger af denne bestemmelse, at de berørte bolig- og grundejere skal oprette et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse og skal udarbejde vedtægter, der skal tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen. Der henvises i øvrigt til spildevandsvejledningens pkt. 3.2 ”Oprettelse af spildevandslav”.

Fsva. allerede eksisterende spildevandsanlæg fremgår det af spildevandsvejledningen, at udgangspunktet er, at spildevandsanlægget anses for at være ejet af spildevandsselskabet, medmindre det modsatte kan bevises, bl.a. ved tinglysning på ejendommen eller fordi det direkte fremgår af særskilte dokumenter (aftaler, landvæsenskommisionskendelser mv.). Dette skyldes, at spildevandsselskabet ellers ikke har opfyldt sin forsyningspligt. Kunden kan ikke tvinges ind i et fællesprivat spildevandsanlæg, medmindre spildevandsselskabet har tilstrækkelig dokumentation for, at anlægget er privat etableret og at spildevandsselskabet ikke har haft nogen vedligeholdelse af anlægget.

b) Hvor meget dokumentation skal spildevandsselskabet eller kommunen have for at kunne fastholde at en villavej/område er privat kloakeret?

I tvivlstilfælde kan tilstrækkelig dokumentation efter omstændighederne findes i tinglyste dokumenter på ejendommene, aftaler m.v., ligesom også vedligeholdelsespligten spiller en vigtig rolle ved afgørelsen af, om ledningerne må anses for at være privat ejede eller at tilhøre spildevandsselskabet. Har spildevandsselskabet overtaget vedligeholdelsespligten efter aftale eller eventuelt af egen drift uden nærmere aftale herom, må ledningerne anses for at tilhøre spildevandsselskabets net. Det afhænger af den konkrete sag, om der er tilstrækkelig dokumentation for, at anse et område for privat kloakeret og dermed ikke hørende under spildevandsselskabets vedligeholdelsespligt. Det bemærkes dog, at det er spildevandsselskabet, og ikke kunden, der skal frembringe sådan dokumentation, idet udgangspunktet som nævnt er, at et spildevandsanlæg anses for at være ejet af spildevandsselskabet

c) Gør det en forskel, hvis kommunen har overtaget vejen efter 2010-udskillelsen af forsyningen?

Der må sondres mellem ejerskab af vej og det øvrige privatejede grundareal. Selvom kommunen har overtaget vejen efter udskillelsen af forsyningen i år 2010, er det ikke ensbetydende med, at også det øvrige grundareal og dertilhørende fællesprivatejede spildevandsanlæg overgår til at være kommunalt ejet. Ejerskabet til vejen indbefatter stik fra vejafvanding samt stikledninger og vejriste m.v., men ikke mere end dette.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.