Spørgsmål

Har grundejer krav på fradrag i vandafledningsbidrag, når der er konstateret et stort vandforbrug i forbindelse med ejendommens nedbrænding?

DANVAs vurdering

Nej. Vandselskabet har mulighed for at give fradrag, men grundejer har ikke krav herpå.

Uddybende svar 

Reglerne i betalingslovens (LBK nr. 553 af 24/04/2020) § 2 a, stk. 5, om fradrag i vandafledningsbidraget for erhvervsejendomme, for vand der medgår til produktionen, er ikke relevante i denne sag.

Der er ikke fastsat regler om fradrag for vandafledningsbidrag i forbindelse med brud på en ejendoms vandledning, men forholdet er beskrevet nærmere i Miljøstyrelsens vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vejl. nr. 12414 af 01/01/2001) pkt. 4.5. Vejledningen henviser til betalingslovens udgangspunkt i § 2 a, stk. 1, hvorefter der skal betales for vandforbruget. Det fremgår af vandafgiftslovens (LBK nr. 171 af 25/02/2020) § 24, stk. 1, at vandselskabet ved beregning af vandafgiften ikke skal medregne den vandmængde, der vedrører vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål. Det er ifølge vejledningen, Miljøstyrelsens holdning, at vandforbruget, der ligger til grund for beregning af vandafledningsbidraget, skal korrigeres tilsvarende. Ifølge § 24, stk. 3, finder bestemmelsen dog kun anvendelse hvis vandselskabet vælger at afstå fra opkrævning af vandprisen og fra opkrævning af afgiften over for forbrugeren.

Det fremgår af vejledningen, at der også kan gives fradrag i videre omfang. Det er dog en forudsætning herfor, at der er dokumentation for ledningsbruddet samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloak. Kundens forklaring om, at vandet er sprøjtet og sevet ud i jorden og derved ikke tilledt kloak, er således ikke tilstrækkeligt.

Vandcenter Syd har i pkt. 3.2.6. i sin betalingsvedtægt skrevet om ledningsbrud. Heraf fremgår det, at der kan træffes afgørelse om at reducere vandafledningsbidraget, ”når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Reduktion gives kun ved pludselig opstået skade på en skjult installation, der ikke er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt.”

Spørgsmålet er også behandlet i praksis, f.eks. MAD 2008.947, hvor en kommune ifølge Statsforvaltningen var berettiget til at kræve fuld vand- og vandafledningsafgift ved ledningsbrud. Ejerforeningen var af den opfattelse, at bruddet ikke kunne opdages, før regningen blev modtaget, hvorimod kommunen lagde vægt på at ledningsbruddet kunne have været opdaget, hvis ejerforeningen havde aflæst vandmåleren jævnligt. Kommunens praksis om, at der skulle betales fuldt vand- og vandafledningsafgift, medmindre der var tale om et meget grelt tilfælde, blev ikke tilsidesat. I MAD1996.658 STF, fandtes en kommune berettiget til at opkræve vandafledningsbidrag efter målt forbrug uanset væsentligt vandspild som følge af ledningsbrud. I MAD2006.743 afviste statsamtet at kritisere, at kommune fra ejer, hvis normale årlige vandforbrug var under 20 m3, opkrævede spildevandsgebyr for 170 m3 som følge af ledningsbrud, da loven ikke udtrykkeligt forbyder dette.

Praksis viser således, at vandselskabet har mulighed for, at etablere en praksis, hvor der gives fradrag i vandafledningsbidrag i den pågældende situation. Vandselskabet har dog ikke pligt hertil og dermed har forbrugeren ikke et retskrav på at få fradrag i forbindelse med ledningsbrud. DANVA gør dog opmærksom på, at vandselskabet bør tilstræbe, at der føres en ensrettet praksis, således at vandselskabets forbrugere behandles lige. Der kan læses nærmere om lighedsprincippet på s. 9-10 i DANVAs vejledning om Administrativ håndtering af vand- og kloakstikledninger (vejledning nr. 83, december 2010).

Der henvises i øvrigt til DANVAs tidligere besvarelse om fradrag i vandafledningsbidrag i forbindelse med ledningsbrud.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.