Spørgsmål

Hvad er SKATs syn på forbrug af varme i en slamveksler, når varmen stammer fra en gasmotor, som dels producerer elektricitet til nettet, dels varme til internt brug?

DANVAs vurdering

Der skal ikke umiddelbart betales afgift af varmen i slamveksleren, idet varmen bruges til fremstilling af ny biogas, jf. gasafgiftsloven § 8, stk. 8.

Uddybning

1. Indledningsvist bemærkes, at der er tale om et kompliceret område.

2. DANVA har kontaktet SKAT angående slamveksleres varmeforbrug. Ud fra samtalen er det DANVAs opfattelse, at der i forbindelse med afgiftsberegningen skal skelnes mellem brugen af varme. Såfremt varmen bruges til fremstilling af ny biogas, er varmen afgiftsfritaget, jf. gasafgiftsloven (LBK nr. 312 af 01/04/2011) § 8, stk. 8. Fritagelsen er forudsat, at der er tale om samme virksomhed og samme geografiske sted.

Det er en betingelse, at der ikke udtages varme til rumvarme, salg mv., med undtagelse af den situation, hvor den udtagne varme er overskudsvarme. Dertil skal alle processer enten frembringe biogas eller forbedre fremtidige processer, der fremstiller biogas. 

En slamveksler opvarmer det slam, som tilføres rådnetanken, der producerer biogas, ved at udnytte energien fra det opvarmede slam fra rådnetanken. Herved er det DANVAs opfattelse, at varmen anvendes til produktion af biogas.

Der skal således ikke betales afgift af det interne brug af varme i slamveksleren.