Sagens omstændigheder

Spildevandsselskabet har følgende procedure, hvis en kunde vil undgå at betale fast vandafledningsbidrag:

  • Kunden får en kloakmester til at fjerne eller betonfylde stikket, og kunden afholder udgiften.
  • Hvis kunden senere ønsker at aflede spildevand fra ejendommen, så skal han bekoste og lade etablere et nyt stik.

Spørgsmål

Spørgsmål 1:

Har spildevandsselskabet hjemmel til at håndtere sløjfninger af ubenyttede spildevandsstik på ovennævnte måde?

Spørgsmål 2:

Kan proceduren være at betragte som kundens udtræden af spildevandsselskabet, hvorefter spildevandsselskabet skal tilbagebetale tilslutningsbidrag? Og skal spildevandsselskabet afholde udgifterne til nyt stik ved ejendommens genindtræden?

Spørgsmål 3:

Er det spildevandsselskabets ansvar og udgift at sløjfe ubenyttede stik, hvis der konstateres rotter?

DANVAs vurdering

Spørgsmål 1:

Proceduren er ikke i overensstemmelse med gældende regler. Kommunen skal godkende udtræden af kloakfællesskabet og det er spildevandsselskabet, som skal stå for at få fjernet eller betonfyldt stikket. Dertil kommer, at det jævnfør betalingsloven kun er i særlige tilfælde, at spildevandsselskabet kan kræve økonomisk kompensation ved grundejeren. Nedlæggelse/afpropning af et stik falder ikke efter DANVAs vurdering ikke ind under særlige tilfælde i betalingslovens forstand.

Spørgsmål 2:

Af spildevandsbetalingsloven § 4a, stk. 1 fremgår, at der ikke foreligger en pligt til tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved udtræden for spildevandsselskabet.

Ved genindtræden kan spildevandsselskabet opkræve de udgifter der har været i forbindelse med gentilslutningen, herunder etablering af nyt stik.

Spørgsmål 3:

Grundejeren har ifølge bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter forpligtelsen til sikring af stik på ejendommen mod rotter. Spildevandsselskabet er ikke pålagt en forpligtelse til sikring af selskabets del af stikket mod rotter.

Uddybende svar

På baggrund af supplerende oplysninger lægger DANVA i de følgende vurderinger til grund, dels at afpropningen/fjernelsen af stikket indebærer, at der ikke længere kan afledes spildevand fra den pågældende ejendom.

Spørgsmål 1:

Underretning til kommunen

Det fremgår ikke af spildevandsselskabets nuværende procedurer, at kommunen underrettes ved sløjfning af ubenyttede stik og en ejendoms dermed forbundne udtræden af kloakfællesskabet.

I spildevandsbekendtgørelsen (bek nr. 1468 af 12/12/2017) § 16, stk. 1, fremgår at følgende betingelser skal være opfyldt ved udtræden:

  • Der er overensstemmelse med kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, se miljøbeskyttelsesloven (lbk nr. 1121 af 03/09/2018) § 32, stk. 1.
  • Der er enighed herom mellem grundejeren og kommunalbestyrelsen.
  • Der sker ikke en væsentlig forringelse af spildevandsforsyningsselskabets samlede økonomi.
  • Spildevandsforsyningsselskabet kan fortsat fungere teknisk forsvarligt.

Kommunen skal derfor inddrages i forbindelse med udtræden og godkende denne, herunder udtræden som følge af afpropning/nedlæggelse stik. 

Det fremgår af vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen (vejl nr. 28 af juni 2018) pkt. 8.3.3, at en aftale mellem grundejeren og kommunalbestyrelsen er en nødvendig og hensigtsmæssig forudsætning for udtræden af hensyn til den store økonomiske byrde, der kan pålægges grundejeren ved udtræden og af hensyn til spildevandsselskabets økonomi og forsvarlige funktion.

Arbejder på spildevandsselskabets del af stikledningen

Det er spildevandsselskabet, der står for anlæggelse og drift af selskabets del af stikledningen frem til en kundes ejendom, jævnfør § 12 i spildevandsbekendtgørelsen og punkt 7.2 i vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen og punkt  1.6 i spildevandsbetalingsvejledningen (vejl nr. 12414 af 01/01/2001). Der er ikke efter gældende regler og retningslinjer muligheder for at pålægge kunder at udføre arbejde på spildevandsselskabets anlæg, herunder på selskabets stikledninger.

DANVA vurderer, at ovennævnte også gælder i forbindelse med sløjfning af stik.

Til orientering fremgår det af § 81, stk. 3 i Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR 18) (bek. nr. 1615 af 13/12/2017), at ”Ubenyttede dele af en afløbsinstallation skal sikres mod indtrængen af rotter ved afpropning. Afpropning skal ske så tæt som muligt ved tilslutningen til den benyttede del af afløbssystemet.” Dette er altså en forpligtelse, der påhviler bygherre/grundejer og ikke spildevandsselskabet. Se også svaret på spørgsmål 3 herunder.

Omkostningsdækning ved afpropning/nedlæggelse af spildevandsselskabets del af stikledningen

Det er som udgangspunkt spildevandsselskabet, der skal bekoste arbejder på spildevandsselskabets del af stikledninger, jævnfør ovenstående henvisninger til regler og retningslinjer i forbindelse med arbejder på stikledninger.

Efter betalingslovens § 4a., stk. 1 (lbk nr. 633 af 07/06/2010) kan ”Spildevandsforsyningsselskabet … i særlige tilfælde foretage en hel eller delvis tilbagebetaling eller kræve en økonomisk kompensation ved ophævelse af en ejendoms tilslutningsret og -pligt til et spildevandsforsyningsselskab.” (DANVAs understregninger)

Det følger af lovbemærkningerne til § 4a., stk. 1 samt retningslinjerne til bestemmelsen under punkt 3.11.2.4 Økonomisk kompensation til kloakforsyningen i spildevandsbetalingsloven, at der er tænkt på det ene tilfælde, hvor spildevandsselskabet har etableret et særligt anlæg til behandling af en virksomheds spildevand, og at dette anlæg ikke er afskrevet på udtrædelsestidspunktet.

På den baggrund vurderer DANVA, at nedlæggelse/tilpropning af stik ikke vil være omfattet af de særlige tilfælde, hvor der kan kræves en økonomisk kompensation ved udtræden. Vi kender ikke til eksempler fra retspraksis om emnet.

 

Spørgsmål 2:

I og med at ejendommen ikke længere kan aflede spildevand, indebærer fjernelsen af stikket/afpropningen, at ejendommen udtræder af kloakfællesskabet.

Pligt til tilbagebetaling ved udtræden?

Jævnfør ovenstående citat fra betalingslovens § 4a., stk. 1 kan spildevandsselskabet foretage tilbagebetaling ved udtræden.

Med ordlyden ”kan” er der overladt et skøn til spildevandsselskabet i forbindelse med tilbagebetalingsspørgsmålet. Spildevandsselskabet er derfor ikke forpligtet til at tilbagebetale tilslutningsbidrag ved udtræden men har efter bestemmelsen mulighed for det.

I spildevandsbetalingsvejledningen fremgår det, at udgangspunktet ved udtræden er, at der ikke skal ske tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Årsagen hertil er, at de udgifter til anlæg, som tilslutningsbidraget skal dække, allerede er afholdt.

Vejledningens pkt. 3.11.2.1, fremhæver særligt to situationer, hvor tilbagebetaling kan blive aktuelt. De nævnte situationer omhandler tilfælde, hvor spildevandsselskabet skulle have foretage store investeringer/udgiftskrævende udbygninger, såfremt ejendommen ikke var udtrådt. Vejledningen fremhæver altså ikke tilbagebetaling ved udtræden i forbindelse med ubrugte stik.

Genindtræden

Det følger af ordlyden i betalingsloven § 2, stk. 1, at ejendomme, som udgangspunkt, kun kan pålignes tilslutningsbidrag én gang. Spildevandsbetalingsvejledningens pkt. 3.11.3 støtter op om dette. 

Imidlertid er der hjemmel til påligning af tilslutningsbidrag ved genindtræden i spildevandsbetalingsloven § 4a., stk. 3, hvoraf det fremgår:

”En ejendom, som har fået ophævet tilslutningsretten og -pligten helt eller delvist, kan ved hel eller delvis generhvervelse af retten og pligten til at aflede spildevand pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de af spildevandsforsyningsselskabet afholdte udgifter i forbindelse med generhvervelsen af retten og pligten til at aflede og kan maksimalt udgøre det i § 2, stk. 2 og 3, nævnte beløb. Såfremt ejendommen ved ophævelse af tilslutningsretten og -pligten har fået tilbagebetalt et beløb efter stk. 1 og 2, skal tilslutningsbidraget dog som minimum udgøre dette beløb.”

Om beløbets størrelse fastslår spildevandsbetalingsvejledningen pkt. 3.11.3, at spildevandsselskabet kan kræve de udgifter, det har haft i forbindelse med gentilslutning. Dertil skal en ejendom, der måtte have fået tilbagebetalt tilslutningsbidrag efter § 4a, stk. 1 og 2, som minimum betale dette beløb ved gentilslutning. Der kan altså tænkes tilfælde, hvor en ejendom ved gentilslutning både skal betale tilbagebetalt tilslutningsbidrag og omkostninger til gentilslutning – herunder ved reetablering af stik, jævnfør de følgende kommentarer.


Vedrørende udgifter til gentilslutning er de følgende retningslinjer under nævnte vejlednings punkt 3.11.3 relevante:

”I det omfang kloakforsyningen imidlertid har udgifter i forbindelse med gentilslutningen, f.eks. til lægning af en ny ledning eller ekstraordinær renovering/vedligeholdelse af den eksisterende ledning, kan kloakforsyningen opkræve disse udgifter, idet bidraget dog maksimalt kan andrage standardtilslutningsbidraget for en nytilslutning.”

DANVA vurderer på baggrund af det anførte, at spildevandsselskabet kan opkræve udgifterne til nyt stik/”propfjernelse”/renovering i forbindelse med genindtræden af grundejeren i medfør af spildevandsbetalingsloven § 4a, stk. 3, så længe der ikke er tale om små udgifter.

 

Spørgsmål 3:

Grundejernes pligt til at rottesikre og renholde stik

I punkt 4.2 i Miljøstyrelsens vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter fra 2015 fremgår, at

”Bekendtgørelsens § 3 [DANVA: nuværende § 4 i bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, nr. 1723 af 17/12/2017] pålægger grundejere at rottesikre og renholde deres ejendomme, herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. I bestemmelsen fastslås det eksplicit, at den enkelte grundejer også har en forpligtelse til at sikre og renholde stikledninger og brønde, der måtte være inden for skel på ejendommen.

Udtrykket ”grundejer” omfatter alle fysiske eller juridiske personer, der ejer fast ejendom, og en kommune, en region eller staten vil således også være omfattet af bestemmelsen i bekendtgørelsens § 3.”

Grundejeren skal således afholde udgifterne til at opfylde forpligtelsen om rottesikre og renholde stik. Se også punkt T3.7 i vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, hvor det fremgår, at kloakrottebekæmpelse ikke er et lovkrav.

Spildevandsselskabers rottebekæmpelse

Spildevandsselskabet er ikke forpligtet til – men kan frivilligt varetage - rottebekæmpelse som tilknyttet virksomhed efter bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (bek nr. 1227 af 03/10/2016) § 2, stk. 2, nr. 5 og pkt. 1.1.5 i vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (vej nr. 9038 af 26/01/2017).

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.