Spørgsmål

  1. Har befæstede parkeringspladser status som erhvervsejendomme eller som vejarealer?
  2. I hvilket omfang kan der opkræves tilslutningsbidrag fra parkeringspladser efter betalingsloven?

DANVAs vurdering

1. Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Der skal med andre ord foretages en konkret vurdering. 

Hvis parkeringspladsen kan defineres som offentlig vej eller privat fællesvej efter henholdsvis vejlovens § 3, stk. 1, nr. 2 og privatvejlovens § 10, nr. 3, har parkeringspladsen status som vejareal.

Hvis parkeringspladsen ikke opfylder definitionerne efter de nævnte bestemmelser vil parkeringspladsen ikke have status som et offentligt eller fællesprivat vejareal efter de nævnte love, jævnfør privatvejslovens § 10, stk. 9. I dette tilfælde vil parkeringspladsen indgå som del af det matrikulære areal for enten en erhvervsejendom eller en boligejendom efter spildevandsbetalingsloven.

2. Der kan efter spildevandsbetalingsloven kun opkræves vejbidrag  – men ikke tilslutningsbidrag – fra parkeringspladser, der opfylder definitionerne som vejarealer efter vejlovene nævnt under nr. 1.

For parkeringspladser, der ikke opfylder vejlovenes definitionerne på vejarealer kan der opkræves tilslutningsbidrag – men ikke vejbidrag - efter spildevandsbetalingsloven.

Uddybende svar

Spørgsmålet er afgørende for, hvorvidt der kan opkræves tilslutningsbidrag, da vejarealer efter betalingsloven (lbk nr. 633 af 07/06/2010) § 2, stk. 11 og punkt 6 i vejledningen til betalingsloven (nr. 12414, 2001) ikke kan opkræves tilslutningsbidrag.

Ved spørgsmålet om, hvorvidt en parkeringsplads har status som et vejareal, må der sondres mellem vejloven (lov nr. 1520 af 27/12/2014) og privatvejsloven (lbk nr. 1234 af 04/11/2015).

DANVA har været i dialog med Vejdirektoratet om de følgende juridiske vurderinger.

Offentlig vej

Afgørende er arealets status. Er arealet på et matrikelkort udskilt i matriklen som offentlig vej, er parkeringspladsen som klart udgangspunkt omfattet af vejlovens regler, jævnfør lovens § 60.

Arealet kan dog også ud fra en konkret vurdering være omfattet af vejlovens regler, selv om arealet ikke er udmatrikuleret som offentlig vej, jævnfør lovbemærkningerne til vejlovens § 60. Der må i den forbindelse blandt andet ses på kommunens praksis for arealet, herunder om arealet administreres af kommunen som vejmyndighed, hvem brugerne er m.v.

En offentlig vej er i vejlovens § 3, stk. 1, nr. 2, defineret som følgende:

”Offentlige veje: Veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller kommune efter denne lov. De offentlige veje inddeles i statsveje og kommuneveje.”

Det fremgår af lovbemærkningerne til § 60:

”I overensstemmelse med Geodatastyrelsens retningslinjer bør der kun udskilles arealer, der anvendes til selve vejanlægget og naturligt tilbehør hertil, f.eks. fortove, hjørneafskæringer, grøfter, rastepladser, parkeringsarealer, sideanlæg, grusdepoter og lignende.”

Privat fællesvej

Er arealet derimod en privat fællesvej i henhold til privatvejslovens definition i § 10, nr. 3, er de fælles private parkeringspladser som udgangspunkt reguleret af privatvejsloven. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Privat fællesvej: Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, jf. nr. 1, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer.”

Som ved en offentlig vej kan en fællesprivat vej være særskilt udmatrikuleret men den behøver ikke være det, jævnfør lovbemærkningerne til § 10, nr. 3.

Det er begrænset, hvad der står om parkeringspladsers status i forhold til vejloven og loven om private fællesveje. DANVA har ved henvendelse til Vejdirektoratet fået bekræftet, at parkeringspladser kan være omfattede af vejloven eller privatvejsloven, når opfylder ovenstående definitionerne efter vejlovens § 3, stk. 1, nr. 2) eller privatvejslovens § 10, nr. 3.

Når parkeringspladserne er omfattede af vejloven eller privatvejslovens regler om private fællesvej skal de betale vejbidrag efter betalingslovens § 2 a., stk. 10 eller stk. 11, uanset om de udmatrikulerede eller ej. Og der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag eller vandafledningsbidrag for sådanne parkeringspladser. Vi henviser til punkt 6 i vejledningen til betalingsloven.

Privat vej

Et areal/en parkeringsplads kan have status som en privat vej efter privatvejslovens § 10, nr. 9 og vil i dette tilfælde jævnfør bestemmelsens ordlyd ikke være reguleret efter de omfattende regelsæt for offentlige veje og private fællesveje beskrevet ovenfor. Arealer med status som privat vej er kun regulerede i begrænset omfang, se privatvejslovens § 6, § 8 og § 105, nr. 4. Sådanne arealer/parkeringspladser vil efter DANVAs vurdering ikke være omfattede om betalingslovens bestemmelser om vejbidrag, altså § 2 a., stk. 10 og 11.

Eksempler på arealer med status om private veje vil være parkeringspladser f.eks. til en virksomheds medarbejdere og kunder, til et supermarkeds kunder eller til en skole.

Ofte vil sådanne parkeringspladser indgå som en del af matriklens areal og tilslutningsbidraget vil blive beregnet efter betalingslovens regler om tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme, jævnfør betalingslovens § 2, stk. 1, 3 og 5.

Der kan også være tilfælde, hvor parkeringspladsen indgår som del af arealet på en matrikel, der har status som en boligejendom efter betalingslovens § 2, stk. 1, 2 og 4.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.