Spørgsmål

Har kommunen kompetence til at ændre vejbidragsprocentsatsen for kommunale veje og private fællesveje?

Svar

Det er DANVAs vurdering, at kommunen ikke har kompetence til at nedsætte vejbidragsprocentsatsen. Kommunens opgave er udelukkende at foretage en såkaldt legalitetskontrol af, om den procentsats, der er fastsat af spildevandselskabet, holder sig inden for rammerne af betalingsloven og den øvrige lovgivning.

Uddybende svar

Forud for vandsektorlovens ikrafttræden var det kommunerne, der fastsatte den procentsats, der skulle betales vejbidrag med. Med virkning fra 1. januar 2010 blev der indført en kompetencedeling, hvorefter spildevandsselskaberne udarbejder en betalingsvedtægt med de nærmere regler om betalingsordningen, herunder størrelsen af vejbidragsprocentsatsen. Kommunerne foretager dernæst en såkaldt legalitetskontrol af, om betalingsordningen holder sig inden for rammerne af betalingsloven og den øvrige lovgivning.

Hvis et spildevandsselskab har fastsat vejbidragsprocentsatsen inden for lovgivningens rammer, kan kommunen således ikke ændre på satsens størrelse.

Kompetencedelingen fremgår ikke udtrykkeligt at betalingslovens (lbk. nr. 633 af 07/06/2010) § 2a, stk. 11, men kan udledes modsætningsvist ved, at det i betalingsloven er angivet udtrykkeligt, når en kompetence er henlagt til kommunalbestyrelsen (se f.eks. § 2a, stk. 3, § 3, § 4, stk. 2, § 5, stk. 2 og § 7).

Endvidere har Energi- Forsynings og Klimaministeriet i forbindelse med revisionen af vandsektorloven i 2016 udtalt i høringsnotat af 4. december 2015 (bilag 1 til L91, 2015-16), at kommunernes godkendelse af takster for spildevand udgør en legalitetsgodkendelse. Dette fremgår ligeledes af By- og Landskabsstyrelsens udtalelse af 28. januar 2010 og Naturstyrelsens udtalelse af 16. maj 2012, og er tillige antaget i litteraturen (se til illustration specialkonsulent hos Energistyrelsen Anne Christine Matzon i Karnovs noter til betalingslovens § 2a, stk. 11). Senest har Energistyrelsen i en vejledende udtalelse af 2. november 2017 anført følgende:

”Energistyrelsen kan vejledende oplyse, at det følger af spildevandsbetalingslovens § 2 a, stk. 11, at det er spildevandsforsyningsselskabet, der fastsætter den i bestemmelsen nævnte procent. Før ikrafttræden af vandsektorloven og konsekvensloven fra 2009 henhørte denne kompetence under kommunalbestyrelsen/kommunen.”

Det fremgår præmisserne i Højesterets dom af 5. februar 2016 (gengivet i U 2016.1805 H), at der er overladt kommunerne en meget vid skønsmæssig beføjelse ved fastsættelsen af vejbidraget…”, hvilket kan give indtryk af, at det vejbidragsprocentsatsen fastsættes af kommunerne. Den pågældende sag omhandlede dog vejbidrag fastsat i en årrække, hvoraf størstedelen lå forud for 1. januar 2010 (hvor kompetencen til at fastsætte procentsatsen blev flyttet til spildevandsselskaberne). Desuden var det ikke et tvistepunkt under sagen, hvorvidt kompetencen var placeret hos kommunen eller spildevandsselskabet. Det er på denne baggrund DANVAs vurdering, at dommen ikke kan tages til indtægt for, at kompetencen er placeret hos kommunerne.

Øvrige bemærkninger

Kommunens beregninger af vandbidragets størrelse giver indtryk af, at beregningerne udelukkende er foretaget på baggrund et estimat over afstrømningen fra vejarealer i fælleskloakerede områder, i forhold til den samlede mængde vand, der behandles på spildevandsselskabet renseanlæg.

Vejbidragsprocentsatsen skal imidlertid fastsættes på baggrund af et skøn over andelen af vejarealer, der afleder vand til spildevandsselskabets anlæg – uanset om vejarealerne er beliggende i fælleskloakerede eller separatkloakerede områder. Dette fremgår bl.a. forudsætningsvist af Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg, afsnit 6.2, og Energistyrelsens udtalelse af 2. november 2017. Det er i den sammenhæng uden betydning, hvor stor en andel af vejvandet, der ledes til spildevandsselskabets renseanlæg, og hvor stor en andel, der via spildevandsselskabets regnvandsledninger føres direkte til recipient.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.